حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا

  • PDF

حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا. تهران. 19 تیر ماه 1400، با حضور دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر کاظمیان مسئول روابط عمومی منطقه آزاد انزلی