معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب نقش ژئوپلیتیک سلطه در ساختار مناطق قبیله ای فدرال پاکستان حمیدرضا نصرتی 66
2 کتاب جغرافیای سیاسی و دوئالیسم روش شناختی حمیدرضا نصرتی 86
3 کتاب وضعیت منابع آبهای سطحی مشترک در غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 434
4 کتاب گسترش تشیع در بستر جغرافیای ایران حمیدرضا نصرتی 553
5 کتاب 504 واژه ضروری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 889
6 کتاب «دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی چین در آفریقا (روابط در جریان) حمیدرضا نصرتی 684
7 کتاب مقدمه ای بر فلسفه علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 800
8 کتاب چشم انداز ژئوپلیتیک آذربایجان و قراباغ کوهستانی حمیدرضا نصرتی 807
9 کتاب مروری بر مفاهیم جغرافیای انسانی حمیدرضا نصرتی 554
10 کتاب مرگ دولت (سیاست و جغرافیای تسخیر، اشغال و الحاق) حمیدرضا نصرتی 548
11 درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس حمیدرضا نصرتی 721
12 هيدروپليتيك سویه ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 746
13 کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 957
14 کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1047
15 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 1094
16 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 1071
17 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 1130
18 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 1110
19 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 1097
20 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 1493