معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس حمیدرضا نصرتی 116
2 هيدروپليتيك سویه ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 143
3 کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 377
4 کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 414
5 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 529
6 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 507
7 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 556
8 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 629
9 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 631
10 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 928
11 ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران حمیدرضا نصرتی 950
12 سیر تحول نظریه ها و رویکردها در فلسفه جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1253
13 مبانی جغرافیای سیاسی شهر حمیدرضا نصرتی 971
14 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 736
15 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 746
16 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 838
17 علل پیدایش و بقای کشور ایران حمیدرضا نصرتی 651
18 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن حمیدرضا نصرتی 1054
19 زیست‌سیاست: درآمدی پیشرفته حمیدرضا نصرتی 977
20 آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی حمیدرضا نصرتی 1163