رسانه ژئوپلیتیک
تحلیل ژئوپلیتیک رخدادهای روز جهانی

آخرین مطالب

اخبار
انجمن ژئوپلیتیک ایران

فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه پژوهش های نوین سیاست جغرافیایی

دوفصلنامه پژوهش های نوین سیاست جغرافیایی، فصلنامه ای بادسترسی باز(به متن مقالات) است که توسط دانشگاه لرستان با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و یافته های پژوهشی در حوزه های مرتبط با جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، علوم سیاسی، روابط بین الملل

ادامه مطلب »

همایش ملی جنگ ترکیبی

وب سایت همایش : http://hybrid.warfare.jrl.police.ir/ مهلت ارسال مقالات : 1403/03/20 زمان برگزاری همایش: 1403/04/12  اهداف

عملکرد انجمن به روایت آمار

1
رویداد برگزار شده
1
جلد فصلنامه ژئوپلیتیک
1
عضو انجمن
اسکرول به بالا