شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

شماره تماس: 8764246-0511

آدرس: مشهد – میدان آزادی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی- دفتر انجمن ژئوپلیتیک

http://iagk.um.ac.ir

شماره تماس: …

آدرس: …

http://iag-guilan.ir

کردستان

مسئول: …

شماره تماس: …

آدرس: …

 

خراسان جنوبی

مسئول: …

شماره تماس: …

آدرس: …

 

اسکرول به بالا