طرح های عضویت

لطفا بر مبنای شرایط ذکر شده یک نوع طرح عضویت را انتخاب نمایید.

عضویت پیوسته
75.000 تومان
شامل مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد  و دانشجوی دکتری در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک  باشند
عضویت وابسته
75.000 تومان
شامل افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک فعال بوده باشند
دانشجویی
15.000 تومان
شامل کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به تحصیل اشتغال دارند
اسکرول به بالا