افراد همایش

1-    دبیر همایش: دکتر حسین ربیعی

2-    رئیس کمیته علمی: دکتر محمدرضا حافظ نیا

3-    رئیس کمیته اجرایی: دکتر عطاالله عبدی

اعضای کمیته علمی:

1-    دکتر محمد حسین پاپلی یزدی                         دانشگاه تربیت مدرس

2-    دکتر محمد رضا حافظ نیا                               دانشگاه تربت مدرس

3-    دکتر عزت الله عزتی                                       دانشگاه آزاد اسلامی

4-    دکتر یدالله کریمی پور                                    دانشگاه تربیت معلم

5-    دکتر درّه میرحیدر                                        دانشگاه تهران

6-     دکتر زهرا احمدی پور                                    دانشگاه تربیت مدرس

7-    دکتر محمد حسین افشردی                             دانشگاه عالی دفاع ملی

8-    دکتر زهرا پیشگاهی فرد                                  دانشگاه تهران

9-    دکتر سید یحیی رحیم صفوی                          دانشگاه امام حسین(ع)

10-      دکتر محمد حسن نامی                                سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

11-      دکتر عبدالرضا فرجی راد                               دانشگاه آزاد اسلامی

12-      دکتر محمدباقر قالیباف                                دانشگاه تهران

13-      دکتر حمیدرضا محمدی                              دانشگاه شهید بهشتی

14-      دکتر یوسف زین العابدین                             دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

15-      دکتر سید عباس احمدی                             دانشگاه تهران

16-دکتر محمد اخباری                                   دانشگاه آزاد اسلامی

17-      دکتر هادی اعظمی                                     دانشگاه فردوسی مشهد

18-      دکتر محمد هادی ایازی                              دانشگاه علوم انتظامی

19-      دکتر غلامحسن حیدری                              دانشگاه آزاد اسلامی

20-      دکتر ابراهیم رومینا                                   انجمن ژئوپلیتیک ایران

21-      دکتر سید هادی زرقانی                              دانشگاه فردوسی مشهد

22-      دکتر عطاالله عبدی                                    دانشگاه تربیت معلم

23-      دکتر مراد کاویانی راد                                 دانشگاه تربیت معلم

24-      دکتر بهرام امیراحمدیان                              دانشکدۀ مطالعات جهان

25-      دکتر نسرین خانیها                                 انجمن ژئوپلیتیک ایران

26-دکتر نبی الله رشنو                                  وزارت جهاد کشاورزی

27-      دکتر جواد شوشتری                                شهرداری تهران

28-      دکتر ناصر رضایی                                   پژوهشکدۀ میراث فرهنگی

29-      دکتر مرتضی قورچی                                انجمن ژئوپلیتیک ایران

30-      دکتر کیومرث یزدان­پناه                             دانشگاه تهران

31-      دکتر حسین مختاری                                 دانشگاه اصفهان

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا