انتشار دومین مقاله مشترک استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه یوتا و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

مقاله «رابطه مندی کدهای ژیوپلیتیکی: مثالی از ابتکار یک کمربند یک جاده» از سوی پروفسور کالین فلینت، ژئوپلیتیسین مطرح جهانی، سردبیر سابق مجله ژئوپلیتیک از انتشارات تیلور فرانسیس (۲۰۱۴-۲۰۲۰) و استاد دانشگاه ایالتی یوتا در ایالات متحده به همراه حسن نورعلی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در انتشارات تیلور اند فرانسیس منتشر شد. در این مقاله، ایده نظری «رابطه مندی کدهای ژئوپلیتیکی» با یک مثال تجربی از «ابتکار یک کمربند یک جاده چین» تبیین می شود و نشان داده می شود که چگونه چین با مرکزیت بخشی به شبکه های حمل و نقل و بنادر ارتباطی در مرکز کدهای ژئوپلیتیک سیاست خارجی، سعی در تغییر نظم جهانی به سوی خود دارد.

https://www.tandfonline.com/eprint/SSFKBJU3XAT2ZAYSQ6HZ/full?target=10.1080/10225706.2023.2227618

این دومین همکاری آنها در قالب مجموعه سه گانه ای است که یک خط فکری را در رابطه با خیزش چین به جایگاه قدرت جهانی با استفاده از مبانی جغرافیایی قدرت دنبال می کند. سومین همکاری آنها به زودی در قالب مقاله ای تحت عنوان «کدهای ژئوپلی نومیک: بازتزریق اقتصاد سیاسی به ژئوپلیتیک» در مجله Geography از سوی انتشارات تیلور اند فرانسیس منتشر خواهد شد.

https://www.tandfonline.com/toc/rgpy20/current

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا