انجمن ژئوپلیتیک ایران – شعبه خراسان رضوی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کنند:

سفر علمی به تهران و شرکت در همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران از روز یکشنبه 16/12/1394 لغایت پنجشنبه 20/12/1394  برای دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و دانشجویان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه  جغرافیا.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا