اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک پست مدنیسم،پساساختارگرایی و گفتمان

نویسندگان: دکتر اسکندر مرادی و دکتر رسول افضلی

انتشارات زیتون سبز 1392

این کتاب در شش فصل تنظیم شده است: فصل نخست به ارائه مباحث بنیادین و مفاهیم اصلی که در این سخن به کار رفته است اختصاص دارد. مفهوم گفتمان، نحوه کارکرد گفتمان، تحلیل گفتمان، ایدئولوژی، علم و ایدئولوژی، ایدئولوژی و گفتمان، تفسیر؛ ضدیت با روش و رویکرد هرمنوتیکی از موضوعات فصل نخست می باشد. در فصل دوم ریشه ها و رویه های گفتمان ژئوپلیتیکی شامل؛ ریشه ها و روندهای مفهوم ژئوپلیتیک، تعریف ژئوپلیتیک، ژئو/قدرت، گفتمان ژئوپلیتیکی، ریشه های گفتمان ژئوپلیتیکی، رویه های گفتمان ژئوپلیتیکی، رویه اکتشافات جغرافیایی، رویه استعمارگری، رویه امپریالیسم و شرق شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم فراروایت های دانش ژئوپلیتیک بازخوانی شده است. مفهوم بازخوانی، فراروایت، فراروایت های ژئوپلیتیک، بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ظهور روایت های کلان ژئوپلیتیکی، راویان بزرگ، هلفورد مکیندر؛ نگارش بینش جغرافیایی سیستم بسته سیاسی، مکیندر و تأسیس رشته جغرافیا در بریتانیای کبیر، روایت کلان هارتلند، آلفرد تایر ماهان؛ روایت مبتنی بر تمرکز استراتژیک، فردریک راتزل؛ بیولوژیک ساختن فضای جهانی، رودولف کیلن؛ طبقه بندی فضای جهانی، کارل هاوس هوفر؛ هویت بخشی فضایی به اشتیاق امپریالیستی، نیکولاس اسپایکمن؛ جغرافیا استدلال نیست فقط واقعیت دارد و اسحاق بومان؛ طنز جغرافیا در برابر ژئوپلیتیک از محورهای فصل سوم است.

در فصل چهارم گسست های معرفت شناختی در دانش ژئوپلیتیک کشف و شناسایی شده است. گسست های معرفت شناختی، اپیستمه یا معرفت، نظام های معرفتی،  دیرینه شناسی دانش ژئوپلیتیک، گسست های معرفتی در ژئوپلیتیک، اپیستمه سرزمین، اپیستمه تمدنی، اپیستمه علمی، اپیستمه ایدئولوژیک، اپیستمه(ها)ی ضد ژئوپلیتیک، فراروایت پایان تاریخ، بازتولید ژئوپلیتیک تمدنی؛ نظریه برخورد تمدن ها، تقلیل گرایی ایدئولوژیک؛ نظم نوین جهانی و ژئوپلیتیک صلیبی؛ محور شیطان از موضوعات فصل چهارم است.

در فصل پنجم از مفهوم ژئوپلیتیک تمرکززدایی شده است. ضد ژئوپلیتیک، اشکال مقاومت در برابر قدرت؛ ضد ژئوپلیتیک های نظم ژئوپلیتیک،  شبکه مقاومت در دوره بی نظمی ضد ژئوپلیتیک، عناصر فکری و مادی ضد ژئوپلیتیک، بعد فکری؛ تمرکز زدایی از دانش/قدرت ژئوپلیتیک، دولت، قدرت، سرزمین، حاکمیت، امنیت، هویت و فضا، بعد مادی؛ جهانی سازی مقاومت، ماهیت چند بعدی مقاومت ضد ژئوپلیتیک؛ جنبش آزادی زاپاتیست، نتایج سیاسی مقاومت ضد ژئوپلیتیکی؛ جنبش حفظ نارمادا، گشودن مرزهای ژئوپلیتیکی؛ ضد ژئوپلیتیک کردهای عراق و فرا ژئوپلیتیک موضوع سخن این فصل است. فصل ششم به پروبلماتیک آلترناتیو اختصاص یافته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا