برنامه زمان بندی همایش

  • فایل PDF برنامه زمان بندی همایش را می توانید با کلیک بر اینجا دانلود کنید.

برنامه زمانبندي سخنراني ها و ارائه مقالات همايش ملي جغرافياي سياسي کاربردي

تهران- دانشگاه تربيت مدرس – 18 مهرماه 1391

زمان

عنوان برنامه

جلسه افتتاحيه همايش

8.30 – 8.40

تلاوت قران و سرود ملي جمهوري اسلامي ايران

8.40 – 8.45

دکتر محمد رضا حافظ نيا

خيرمقدم رئيس انجمن ژئوپليتيک ايران و رئيس همايش

8.45 – 9.00

دکتر حسين ربيعي

گزارش دبير همايش

9.00 – 9.20

سخنراني دکتر محمد قصري

جغرافيای انتظامی, مفاهيم, اصول و روش ها

سخنرانان ويژه

9.20 – 9.40

سخنراني دکتر سيد مناف هاشمي

ضرورت ها و چالش های نظام تقسیمات کشوری

9.40 – 10.00

 

 

10.00 – 10.30

پذيرايي و تنفس –  تالار پذيرايي شکرانه

رئيس جلسه –  دکتر جواد اطاعت

(نشست عمومي)  سالن اجتماعات شهيد مطهري

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

10.30 – 10.45

دکتر دره ميرحيدر

چيستي موضوع محوري جغرافياي سياسي

10.45- 11.00

دکتر محمدرضا حافظ نيا

تبيين فلسفي ساختار سازي حکومت ها مبتني بر جغرافياي سياسي

11.00 – 11.15

دکتر بهرام امير احمديان –دکتر اسکندر مرادي

واژگون سازي گفتمان رايج در مديريت سياسي فضا با تأکيد بر ايران

11.15 – 11.30

دکتر هادي اعظمي – فاطمه رسولي پور

بررسي اثرات آمايش مناطق مرزي بر افزايش امنيت پايدار

11.30 – 12.00

پرسش و پاسخ

12.00 – 14.00

نـمـاز  و  نـهـار

 

برنامه پنل ها

پنل 1: مرز و امنيت و گردشگري (سالن اجتماعات شهيد مطهري)

رئيس جلسه:

 

دکتر  عباس عظيمي کيا

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

جغرافياي سياسي

مرز و امنيت

(سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا)

14.00-14.15

دکتر زهرا پيشگاهي­فرد – حجت مهکويي – فاطمه رسولي­پور

ارزيابي نقش شهرهاي مرزي در توسعه و امنيت ملي

14.15-14.30

دکتر عطاءالله عبدي

طراحي چارچوب نظري شکل­گيري ناآرامي‌هاي قومي در ميان حاشيه­نشينان کلان­شهرها

14.30-14.45

دکتر سيد هادي زرقاني – عباس عظيمي کيا

بررسي و تحليل سياست‌هاي کنترل مرز و نقش آن در امنيت مرزها؛ با تأکيد بر مرزهاي شرقي (خراسان رضوي- افغانستان)

14.45-15.00

ريباز قرباني نژاد – يحيي مير شکاران

نقش بازار چه هاي مرزي در توسعه اقتصادي مناطق مرزي(مطالعه موردي: بازارچه مرزي قاسم رش شهرستان سردشت)

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30 – 16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  ناصر رضايي

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

جغرافياي سياسي و

گردشگري

16.00-16.15

حميدرضا پوربرات – جمال مرادنژاد

تنش زدايي بين کشور ها از طريق توسعه گردشگري

16.15-16.30

دکتر نسرين خانيها – طهمورث حيدري  –  ابوذر پايدار

تبيين نقش رشته جغرافياي سياسي در جهت توسعه صنعت گردشگري ايران

16.30-16.45

دکتر فرهاد حمزه –  منصوره مسلمي

امنيت و توسعه گردشگري زمينه ها و راهکارها (مطالعه موردي منطقه آزاد چابهار)

16.45-17.00

مهدي عظيم مزرجي

بررسي و تبيين رابطه­ي بين امنيت، تفاهم، درآمد و تحول گردشگري در افق 1404 (مورد شهر مشهد)

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

پنل 2: سياست خارجي و ژئوپليتيک، جغرافياي سياسي (دانشکده ادبيات و علوم انساني-  طبقه همکف – سالن استاد دکتر شکويي)

رئيس جلسه:

 

دکتر  بهرام اميراحمديان

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

سياست خارجي و ژئوپليتيک

14.00-14.15

دکتر حسين مختاري هشي – مصطفي قادري حاجت

سياست و فضا: تحليلي بر رابطه سياست خارجي ايران و ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش نفت و گاز كشور در سالهاي 88-1380

14.15-14.30

دکتر حسين ربيعي – مسلم نامدار زاده – عباس موسوي

نگرش سيستمي, رويکردي جغرافيايي براي پرداختن به ژئوپليتيک منطقه اي

14.30-14.45

دکتر نبي الله رشنو

الزامات ژئوپليتيک خليج فارس و کارکردهاي استراتژيکي آن درتعاملات بين المللي جمهوري اسلامي ايران

14.45-15.00

دکتر افشين متقي دستنايي –  شهريار فرجي نصيري

روابط چين- پاکستان و ايجاد توازن استراتژيک در جنوب آسيا

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30-16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  هادي اعظمی

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

جغرافياي سياسي

16.00-16.15

عليرضا بيدخوري –  دکتر حسين رحيمي

تاثيرجهاني شدن بر محيط زيست و منابع طبيعي

16.15-16.30

دکتر محمد رئوف حيدري فر

جايگاه کاربرد حل مسئله در جغرافياي سياسي

16.30-16.45

دکتر مراد کاوياني راد – حميد رضا نصرتي

کارکرد مفهوم ناحيه در تبيين تنوع فرهنگي- سرزميني

16.45-17.00

دکتر مرجان بديعي ازنداهي – فاطمه سادات میراحمدی

بررسی تطبیقی مباني حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران، پاکستان، اسپانيا با تأکید بر نقش آن در وحدت ملی

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

پنل 3: سازماندهي سياسي فضا و  مديريت محلي (دانشکده ادبيات و علوم انساني-  طبقه سوم- سالن دفاع از پايان نامه ها)

رئيس جلسه:

 

دکتر  مراد کاوياني راد

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

سازماندهي سياسي

فضا

14.00-14.15

دکتر يوسف زين العابدين – محمد کرم زادگان

بررسي مولفه‌هاي تاثير گذار جغرافياي سياسي استان گيلان در سازماندهي سياسي فضاي ايران با استفاده از مدل ماتريس

14.15-14.30

دکتر سيدعباس احمدي – سيد محمد سيدي  – سعيد رحيمي

سازماندهي سياسي فضا در ايران و تاثير آن بر امنيت ملي

14.30-14.45

دکتر ابراهيم رومينا –  دکتر محمدرضا حافظ نيا

مديريت سياسي فضا عرصه­اي براي کاربرد جغرافياي سياسي

14.45-15.00

دکتر عباس مفيدي-   دکتر سيد هادي زرقاني – مهدي شفيعي نيا

تغييرات آب و هوايي و نقش آن در امنيت پايدار

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30-16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  ابراهيم رومينا

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

مديريت

محلي

گردشگری

16.00-16.15

دکتر محمدرضا بمانيان – سيد علي حسين پور – مصطفي شمشير بند

درآمدي بر برنامه ريزي راهبردي در ساختار سياسي مديريت محلي ايران (مطالعه موردي: شوراي اسلامي کلانشهر مشهد)

16.15-16.30

دکتر هادي ويسي

بررسي پيامدهاي نظام سياسي تمرکزگرا در ايران

16.30-16.45

دکتر عبدا… فرجي – سکينه امينيان – ابراهيم صادقي

بررسي نقش امنيت در توسعه گردشگري پايدار ايران

16.45-17.00

بهناز مدني

بررسي و سنجش احساس امنيت گردشگري زنان مبتني بر عوامل چند بعدي و ميان رشته اي در شهر اصفهان

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

پنل 4: جغرافياي سياسي شهر،  و آمايش سياسي فضا  و تقسيمات کشوري(دانشکده ادبيات و علوم انساني-  طبقه چهارم – سالن علامه جعفري)

رئيس جلسه:

 

دکتر مرجان بدیعی

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

جغرافياي سياسي شهر

14.00-14.15

دکتر حسن ايزدي

سياست تبديل روستا به شهر در ايران؛ چالش ها و پيامد ها

14.15-14.30

دکتر  زهره فني

استراتژي توسعه شهري در قالب برنامه ريزي خرد محلي

14.30-14.45

مسلم نامدار زاده – زهرا زماني

ساماندهي سکونتگاه هاي غير رسمي گامي در جهت توسعه پايدار شهر آمل

14.45-15.00

دکتر سيد نورالدين اميري

لزوم بازنگري در مطالعات كالبدي سكونگاهاي مجاور صنايع بزرگ باتوجه به مسايل سياسي وامنيتي

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30-16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  مرتضی قورچی

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

تقسيمات کشوري

و آمايش سياسي فضا

16.00-16.15

دکتر زهرا احمدي پور – حسن جعفرزاده

بررسي نقش ارتقاي سطوح سياسي تقسيمات کشوري در توسعه سرزمين با تاکيد بر تشکيل شهرستان خرم بيد

16.15-16.30

دکتر عليرضا محرابي

تقسيمات کشوري و سازماندهي سياسي فضا در ايران(مطالعه موردي استان سمنان)

16.30-16.45

دکتر حسين نظم فر

نقش برنامه ريزي فضايي و آمايش  سرزمين در تامين عدالت جغرافيايي

16.45-17.00

دکتر جواد اطاعت – روح الله نيکزاد

نظام تقسيمات کشوري و توسعه منطقه اي؛ مطالعه موردي استان هاي سواحل جنوبي ايران

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

اختتاميه همايش

زمان

عنوان برنامه

17.30-17.50

سخنراني دکتر محمد حسن نامي – رئيس سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

17.50-18.30

اهداي جوايز تعدادي از ارائه کنندگان مقالات و مشارکت کنندگان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا