برنامه زمان بندی همایش

  • فایل PDF برنامه زمان بندی همایش را می توانید با کلیک بر اینجا دانلود کنید.

برنامه زمانبندي سخنراني ها و ارائه مقالات همايش ملي جغرافياي سياسي کاربردي

تهران- دانشگاه تربيت مدرس – 18 مهرماه 1391

زمان

عنوان برنامه

جلسه افتتاحيه همايش

8.30 – 8.40

تلاوت قران و سرود ملي جمهوري اسلامي ايران

8.40 – 8.45

دکتر محمد رضا حافظ نيا

خيرمقدم رئيس انجمن ژئوپليتيک ايران و رئيس همايش

8.45 – 9.00

دکتر حسين ربيعي

گزارش دبير همايش

9.00 – 9.20

سخنراني دکتر محمد قصري

جغرافيای انتظامی, مفاهيم, اصول و روش ها

سخنرانان ويژه

9.20 – 9.40

سخنراني دکتر سيد مناف هاشمي

ضرورت ها و چالش های نظام تقسیمات کشوری

9.40 – 10.00

 

 

10.00 – 10.30

پذيرايي و تنفس –  تالار پذيرايي شکرانه

رئيس جلسه –  دکتر جواد اطاعت

(نشست عمومي)  سالن اجتماعات شهيد مطهري

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

10.30 – 10.45

دکتر دره ميرحيدر

چيستي موضوع محوري جغرافياي سياسي

10.45- 11.00

دکتر محمدرضا حافظ نيا

تبيين فلسفي ساختار سازي حکومت ها مبتني بر جغرافياي سياسي

11.00 – 11.15

دکتر بهرام امير احمديان –دکتر اسکندر مرادي

واژگون سازي گفتمان رايج در مديريت سياسي فضا با تأکيد بر ايران

11.15 – 11.30

دکتر هادي اعظمي – فاطمه رسولي پور

بررسي اثرات آمايش مناطق مرزي بر افزايش امنيت پايدار

11.30 – 12.00

پرسش و پاسخ

12.00 – 14.00

نـمـاز  و  نـهـار

 

برنامه پنل ها

پنل 1: مرز و امنيت و گردشگري (سالن اجتماعات شهيد مطهري)

رئيس جلسه:

 

دکتر  عباس عظيمي کيا

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

جغرافياي سياسي

مرز و امنيت

(سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا)

14.00-14.15

دکتر زهرا پيشگاهي­فرد – حجت مهکويي – فاطمه رسولي­پور

ارزيابي نقش شهرهاي مرزي در توسعه و امنيت ملي

14.15-14.30

دکتر عطاءالله عبدي

طراحي چارچوب نظري شکل­گيري ناآرامي‌هاي قومي در ميان حاشيه­نشينان کلان­شهرها

14.30-14.45

دکتر سيد هادي زرقاني – عباس عظيمي کيا

بررسي و تحليل سياست‌هاي کنترل مرز و نقش آن در امنيت مرزها؛ با تأکيد بر مرزهاي شرقي (خراسان رضوي- افغانستان)

14.45-15.00

ريباز قرباني نژاد – يحيي مير شکاران

نقش بازار چه هاي مرزي در توسعه اقتصادي مناطق مرزي(مطالعه موردي: بازارچه مرزي قاسم رش شهرستان سردشت)

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30 – 16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  ناصر رضايي

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

جغرافياي سياسي و

گردشگري

16.00-16.15

حميدرضا پوربرات – جمال مرادنژاد

تنش زدايي بين کشور ها از طريق توسعه گردشگري

16.15-16.30

دکتر نسرين خانيها – طهمورث حيدري  –  ابوذر پايدار

تبيين نقش رشته جغرافياي سياسي در جهت توسعه صنعت گردشگري ايران

16.30-16.45

دکتر فرهاد حمزه –  منصوره مسلمي

امنيت و توسعه گردشگري زمينه ها و راهکارها (مطالعه موردي منطقه آزاد چابهار)

16.45-17.00

مهدي عظيم مزرجي

بررسي و تبيين رابطه­ي بين امنيت، تفاهم، درآمد و تحول گردشگري در افق 1404 (مورد شهر مشهد)

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

پنل 2: سياست خارجي و ژئوپليتيک، جغرافياي سياسي (دانشکده ادبيات و علوم انساني-  طبقه همکف – سالن استاد دکتر شکويي)

رئيس جلسه:

 

دکتر  بهرام اميراحمديان

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

سياست خارجي و ژئوپليتيک

14.00-14.15

دکتر حسين مختاري هشي – مصطفي قادري حاجت

سياست و فضا: تحليلي بر رابطه سياست خارجي ايران و ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش نفت و گاز كشور در سالهاي 88-1380

14.15-14.30

دکتر حسين ربيعي – مسلم نامدار زاده – عباس موسوي

نگرش سيستمي, رويکردي جغرافيايي براي پرداختن به ژئوپليتيک منطقه اي

14.30-14.45

دکتر نبي الله رشنو

الزامات ژئوپليتيک خليج فارس و کارکردهاي استراتژيکي آن درتعاملات بين المللي جمهوري اسلامي ايران

14.45-15.00

دکتر افشين متقي دستنايي –  شهريار فرجي نصيري

روابط چين- پاکستان و ايجاد توازن استراتژيک در جنوب آسيا

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30-16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  هادي اعظمی

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

جغرافياي سياسي

16.00-16.15

عليرضا بيدخوري –  دکتر حسين رحيمي

تاثيرجهاني شدن بر محيط زيست و منابع طبيعي

16.15-16.30

دکتر محمد رئوف حيدري فر

جايگاه کاربرد حل مسئله در جغرافياي سياسي

16.30-16.45

دکتر مراد کاوياني راد – حميد رضا نصرتي

کارکرد مفهوم ناحيه در تبيين تنوع فرهنگي- سرزميني

16.45-17.00

دکتر مرجان بديعي ازنداهي – فاطمه سادات میراحمدی

بررسی تطبیقی مباني حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران، پاکستان، اسپانيا با تأکید بر نقش آن در وحدت ملی

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

پنل 3: سازماندهي سياسي فضا و  مديريت محلي (دانشکده ادبيات و علوم انساني-  طبقه سوم- سالن دفاع از پايان نامه ها)

رئيس جلسه:

 

دکتر  مراد کاوياني راد

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

سازماندهي سياسي

فضا

14.00-14.15

دکتر يوسف زين العابدين – محمد کرم زادگان

بررسي مولفه‌هاي تاثير گذار جغرافياي سياسي استان گيلان در سازماندهي سياسي فضاي ايران با استفاده از مدل ماتريس

14.15-14.30

دکتر سيدعباس احمدي – سيد محمد سيدي  – سعيد رحيمي

سازماندهي سياسي فضا در ايران و تاثير آن بر امنيت ملي

14.30-14.45

دکتر ابراهيم رومينا –  دکتر محمدرضا حافظ نيا

مديريت سياسي فضا عرصه­اي براي کاربرد جغرافياي سياسي

14.45-15.00

دکتر عباس مفيدي-   دکتر سيد هادي زرقاني – مهدي شفيعي نيا

تغييرات آب و هوايي و نقش آن در امنيت پايدار

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30-16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  ابراهيم رومينا

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

مديريت

محلي

گردشگری

16.00-16.15

دکتر محمدرضا بمانيان – سيد علي حسين پور – مصطفي شمشير بند

درآمدي بر برنامه ريزي راهبردي در ساختار سياسي مديريت محلي ايران (مطالعه موردي: شوراي اسلامي کلانشهر مشهد)

16.15-16.30

دکتر هادي ويسي

بررسي پيامدهاي نظام سياسي تمرکزگرا در ايران

16.30-16.45

دکتر عبدا… فرجي – سکينه امينيان – ابراهيم صادقي

بررسي نقش امنيت در توسعه گردشگري پايدار ايران

16.45-17.00

بهناز مدني

بررسي و سنجش احساس امنيت گردشگري زنان مبتني بر عوامل چند بعدي و ميان رشته اي در شهر اصفهان

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

پنل 4: جغرافياي سياسي شهر،  و آمايش سياسي فضا  و تقسيمات کشوري(دانشکده ادبيات و علوم انساني-  طبقه چهارم – سالن علامه جعفري)

رئيس جلسه:

 

دکتر مرجان بدیعی

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست اول:

 

جغرافياي سياسي شهر

14.00-14.15

دکتر حسن ايزدي

سياست تبديل روستا به شهر در ايران؛ چالش ها و پيامد ها

14.15-14.30

دکتر  زهره فني

استراتژي توسعه شهري در قالب برنامه ريزي خرد محلي

14.30-14.45

مسلم نامدار زاده – زهرا زماني

ساماندهي سکونتگاه هاي غير رسمي گامي در جهت توسعه پايدار شهر آمل

14.45-15.00

دکتر سيد نورالدين اميري

لزوم بازنگري در مطالعات كالبدي سكونگاهاي مجاور صنايع بزرگ باتوجه به مسايل سياسي وامنيتي

15.00-15.30

پرسش و پاسخ

15.30-16.00

پذيرايي و استراحت

رئيس جلسه:

 

دکتر  مرتضی قورچی

زمان

ارائه کننده (گان)

عنوان مقاله

نشست دوم:

 

تقسيمات کشوري

و آمايش سياسي فضا

16.00-16.15

دکتر زهرا احمدي پور – حسن جعفرزاده

بررسي نقش ارتقاي سطوح سياسي تقسيمات کشوري در توسعه سرزمين با تاکيد بر تشکيل شهرستان خرم بيد

16.15-16.30

دکتر عليرضا محرابي

تقسيمات کشوري و سازماندهي سياسي فضا در ايران(مطالعه موردي استان سمنان)

16.30-16.45

دکتر حسين نظم فر

نقش برنامه ريزي فضايي و آمايش  سرزمين در تامين عدالت جغرافيايي

16.45-17.00

دکتر جواد اطاعت – روح الله نيکزاد

نظام تقسيمات کشوري و توسعه منطقه اي؛ مطالعه موردي استان هاي سواحل جنوبي ايران

17.00-17.30

پرسش و پاسخ

 

اختتاميه همايش

زمان

عنوان برنامه

17.30-17.50

سخنراني دکتر محمد حسن نامي – رئيس سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

17.50-18.30

اهداي جوايز تعدادي از ارائه کنندگان مقالات و مشارکت کنندگان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا