جستارهایی در فلسفه جغرافیا

جستارهایی درفلسفه جغرافیا

انتشارت انجمن ژئوپلیتیک ایران

زمستان 1393

کوشش اجتماع انسانی برای داشتن زندگانی همراه با آسایش و در عین حال بلند مدت، زمینه شاخت فزاینده زمین و محیط پیرامونی شده و بایسته ‏های زیست پایدار گروهی، انسانِ اندیشمند را به کشف قواعد و هنجارهای حاکم بر بنیادهای زیستی طبیعت پیرامون سوق داده است. روندی که از گذشته ‏‏های دیرین آغاز و به یاری فناوری پویا تا آینده‏‏ های دور و حتی خارج از مقیاس کره زمین تداوم خواهد داشت. دانش جغرافیا از زمان طرح واژه تا به امروز، فراز و نشیب‏ های بسیاری پیموده است. سیری در ادبیات رشته‏ ها و گرایش ‏‏های جغرافیا نشان می‏ دهد که بعد مصداقی و کابردی اش بر بعد معرفتی و فلسفی آن چیرگی داشته است. واقعیت آن است تا زمانی که خاستگاه معرفتی و فلسفی این علم به طور شایسته ادراک و درونی نشود رشته‏‏‏‏ ها و گرایش‏‏ های آن دست کم در قیاس با علوم همسایه دچار سرگردانی و بحران هویت خواهند بود. انجمن ژئوپلیتیک ایران بر بنیاد رسالت آموزشی و پژوهشی خود در خلق و پردازش ادبیات جغرافیای سیاسی ضمن اذعان به واقعیت‏ های یاد شده در حوزه معرفتی جغرافیا به عنوان علم مادر بر آن شده است که با همکاری اساتید علوم جغرافیایی کشور تا حد توان بحران معرفتی یاد شده را واکاوی و بازنمایی کند. هرچند بر این باور است که اثر حاضر با عنوان جستارهایی در فلسفه جغرافیا در آغاز راه است و همه توانش علمی دانشمندان جغرافیایی کشور نیست با این حال امیدوار است که در آینده شاهد آثار درخشان‏‏ تری از آنها در عرصه بنیادهای معرفتی جغرافیای کشور باشد.

کتاب جستارهایی در فلسفه جغرافیا در قالب ده مقاله سامان یافته است:

تبیین فلسفی رابطه انسان – طبیعت در جغرافیا       مراد کاویانی راد

تبیین فلسفه جغرافیا           محمدرضا حافظ‏‏‏‏‏‏نیا

موضوع ‏شناسی تطبیقی رویکردهای لیبرال و رادیکال به جغرافیا       حسین حاتمی‏ نژاد

صورتبندی واسازی در تکاپوی نظری جغرافیای رادیکال(گذار از سیستم به متن)          مهدی سقایی

جغرافیا و مطالعات جنسیتی      نسرین خانیها

فلسفه و فلسفه ‏‏اندیشی در جغرافیای سیاسی                 رسول افضلی

ضرورت مفاهیم‏‏ و‏‏اندیشه‏‏ های‏‏ فلسفی در جغرافیا                آزیتا رجبی

جغرافیای فرهنگی؛ مفاهیم و دیدگاه‏‏ها                              مجید یاسوری

آسیب شناسی بنیادهای نظری و فلسفی علم جغرافیا         یاشار ذکی

جغرافیا، تعریفی نو                                                           سهراب عسگری

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا