جلسه حضوری دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران با مدیرعامل های موسسه پژواک خرد معاصر و موسسه ماه برگزار شد

جلسه حضوری دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران با مدیرعامل های موسسه پژواک خرد معاصر و موسسه ماه در روز شنبه 26 آذر ماه 1401 ساعت 16 تا 18 برگزار شد. دکتر رئیس السادات دبیر انجمن به نمایندگی از هیات مدیره در این جلسه حضور یافته و ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیتهای انجمن به تبیین برنامه های آتی آن پرداختند.

یت مصوب شد که انجمن یک تفاهم نامه سه جانبه با موسسه پژواک خرد معاصر و موسسه ماه در راستای برگزاری کلاسهای آموزشی منعقد نموده و سرکار خانم رفیع پور پیش نویس تفاهم نامه را تهیه و ارسال نماید. جلسه بعدی جهت امضای تفاهم نامه روز چهارشنبه 7 دی ماه 1401 ساعت 14 تعیین شد.

ادر ین جلسه با حضور دکتر رئیس السادات (دبیر انجمن)، دکتر نجاتی پور (مدیر عامل موسسه پژواک خرد معاصر) و خانم دکتر رفیعی پور (مدیر عامل موسسه ماه) حضور داشتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا