راهبرد جغرافیای سیاسی / ژئوپلیتیکی حل بحران کرونا و بیماری های پاندمیک

دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس….

دکتر ابراهیم رومینا استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس…..

دیده بانی علمی بیماری کووید 19

راهبرد جغرافیای سیاسی / ژئوپلیتیکی حل بحران کرونا و بیماری های پاندمیک

http://s12.picofile.com/file/8398662684/24_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9.pdf.html

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا