سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

سخنرانی علمی با عنوان:

ابتکار یک کمربند یک راه؛ جاده ابریشم  و جایگاه ایران

سخنران دکتر بهرام امیراحمدیان

زمان: دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 15 الی الی 17

مکان: دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایراناین مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا