سردشت قربانی استراتژی حزب بعث

لقمان توتونچی ⁩…..
انتشار این مطلب بیان کننده مواضع انجمن نیست….

پس از مهاجرت اقوام آریائی به فلات ایران،سرزمین مادها(کردستان کنونی) طبق اسنادتاریخی موثق همواربخشی ازسرزمین ایران به شمارمیآمدلاکن بابوجودآمدن امپراتوری عثمانی درغرب امپراتوری ایران، سرزمین مادها بین دوامپراتوری مذکور به شیوه ی خودگردان تقسیم واداره میگشت.
پس از جنگ جهانی اول متفقین برای تضعیف رقبای جنگی وحضوردراین سرزمینهاعلی الخصوص کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه نقشه تجزیه امپراتوری عثمانی را به کشورهای نوظهور حمایتی عراق،سوریه، لبنان و..طراحی وعملیاتی نمودن،ایالت کردستان سربه امپراتوری عثمانی را نیزصرفاًبه منظورانتقام وتضعیف جریانات مبارزه طلبانه ضدانگلیسی شیخ محمود برزنجی دراقلیم کردستان عراق امروزی انگلستان بهمراه فرانسه را بر آن داشت تا برای سرکوب و تحقیرکوردهاقرارداد(سایس پی کو)را برسرنوشتی ایالت کوردستان اجرائی وسیاسی نمایندبه گونه ایکه تاریخ در خودبیادگارداشته ودارد.
(جریان شیخ محمودتقریبا مصادف با جریان ضدانگلیسی رئیس علی دلواری دربوشهربود)
عراق:
حکومت نوظهور بغداد از زمان عبدالکریم قاسم تابه امروز باکُردها وتشیع درگیریهاو تنشهای بیشماری داشته است خاصه در دوران رژیم بعث..
که میتوان دلیل اصلی این دغدغه حکومت بغداد را یکپارچگی عراق ملی برشمرد بطوریکه آنان،کوردها وتشیع رامانع سیاسی بزرگی برسرراه اهداف سیاسی و ملی خود میپداشتند.
ایران وعراق:
کدژئوپولیتک رژیم بعث در۱۹۷۴م نسبت به همسایه شرقی خود(ایران)که بیشترین طول مرزهای خشکی را با آن دارا میباشد بواقع تغییر کرد،دلیل اصلی آن نیز تحولات انقلابی ۵۷ ه.ش درایران بودبرفرضِ ضعیف شمردن قدرت منطقه ای ایران بود، آنچناکه حکومت عراق در قرار داد الجزایر تحقیرشده بود،قرارداد مذکور را پاره کرد.
استراتژی سیاسی و نظامی حزب بعث:
۱-تصرف وتسلط کامل بر اروند رود
۲-تجزیه استان خوزستان ایران
۳-داعیه رهبریت جهان عرب
۴- رسیدن به خواستهای سیاسی حزبی به لحاظ تک نمائ شدن داخلی در عراق
۵- دستیابی به اهداف انرژیهای فسیلی درخاورمیانه
۶-رسیدن به تعادل بالانسی جهان دوقطبی شرق- غربی
۷-کنترل دولت شهرهای عربی خلیج فارس
۸-جبران تحقیرهای تاریخی ازایران در منازعات مرزی وتاریخی
۹-کنترل ایران باتوجه به شرایط انقلابی وبحرانهای داخلی درآن
۱۰-دستیابی به کریدورشمالی- جنوبی سازی خلیج فارس- دریای خزر
۱۱-رهایی از شرایط نامناسب بندری عراق و‌..
سردشت:
یکی از شهرهای کُردنشین استان آذربایجان‌غربی در کشور ج ا ایران است.
که در هفتم تیر۱۳۶۶ بهنگام بمباران شیمیایی،سردشت جمعیتی کمتر از۲۰ هزار نفر داشت که با وصف مرزی بودن این شهرستان به لحاظ استراتژی
منطقه ای- نظامی بواقع از حساسیت چندان قابل توجه برخوردار نبودآن گونه که رژیم بعث ارابه های جنگی نامتعارف خودرابرای فتح وعبورازاین مکان غیرنظامی(سردشت)به سایر نقاط استراتژیک ونظامی ایران گُسیل وسیطره دارد.
استراتژی بمباران شیمیایی:
به دلیل هم مرز بودن مناطق کردنشین در عراق با کردهای کشوررج اایران با توجه به ریشه های نژادی،زبانی، فرهنگی و..
که میتوان اشاره نمود،سررشته مراودتهای اقتصادی این دیار متاسفانه نگرانی های سیاسی-نظامی رژیم بعث از:
۱- تجزیه عراق
۲- تشدید تنش های داخلی
۳-همگرائی کوردها
اتاق فکر بعث دربغداد را تنیده بودآن گونه که تقابلات ایدئولوژیکی بغداد با تهران هرچند در جهت منافع ژئواکونومیک بغدادباید لحاظ وجستجو نمودلاکن رژیم بعث برای ممانعت وجلوگیری از هرگونه اندیشه به اصطلاح تجزیه طلبانه کُردها درعراق وحتی همسایگان خودرا که بواقع بعث خودرا قدرت بلامنازع منطقه ای میدانست به منظوردست یابی به تثبیت جایگاه منطقه ای عراق دست به اقدامی خارج از عرف قوانین بین المللی و جنگی زد..
تنش ها ودر گیرهای بعث با کشور ج اایران بهانه ای شدبرای سرکوب کُردها وتشیع عراق بطوریکه میتوان سواازبمباران شیمیایی سردشت به انفال و هزاران جنایات جنگی دیگرکه درحقه کُردها وتشیع مظلوم و بی دفاع عراق رواداشتنداشاره ودرتاریخ ثبت نمود.
مستندات تاریخی این جنایت حزب بعث باسلاح غیر متعارف شیمیایی برای اولین بار در جهان،در مکانی غیری نظامی،در شهری کوچک مقیاس با جمعیتی زیر ۲۰ هزار نفر،درجنگ غیرجبهه ای بین دو دولت ملت رسمی در مقابلِ سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل در برابر دیدگان بانیان ونادیان حقوق بشر دیروزی و امروزی امتحان گشت. تاتفکرات عراق آن زمان با بعضی ازکشورهای نو ظهور عربی در حوزی خلیج فارس امنیت، آسایش خود را با ژینوساید ومظلومیت اقلیتهای قومیتی ومذهبی(کوردها- تشیع)درمنطقه خاورمیانه درسایه نظام سلطه وتک قطبی جهان با سیاستهای غیرمتعارف وغیر مردمی بازیابند..

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا