سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی چهارم 💠

✳️➖ انتشار ویروس کرونا و بی‌عدالتی فضایی / جغرافیایی

سخنران:

🎙➖ دکتر مصطفی قادری حاجت (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)

زمان:

📅➖ سه شنبه 25 شهریور 1399
ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا