سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی چهارم ?

✳️➖ انتشار ویروس کرونا و بی‌عدالتی فضایی / جغرافیایی

سخنران:

?➖ دکتر مصطفی قادری حاجت (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)

زمان:

?➖ سه شنبه 25 شهریور 1399
ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

?با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا