سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی پنجم 💠

✳️➖ تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش

سخنران:

🎙➖ سید محمد تقی رئیس‌السادات (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)

زمان:

📅➖ سه شنبه 1 مهر 1399
ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: دکتر حسین ربیعی، مدرس جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹 با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا