سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی پنجم ?

✳️➖ تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش

سخنران:

?➖ سید محمد تقی رئیس‌السادات (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)

زمان:

?➖ سه شنبه 1 مهر 1399
ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: دکتر حسین ربیعی، مدرس جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

? با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا