سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهاردهم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند.

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی چهاردهم 💠

✳️➖ جغرافیای سیاسی (آنچه هست و آنچه باید باشد)

سخنران:

🎙➖ دکتر محسن جان پرور: استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

زمان:

📅➖ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ساعت: ۲۰ تا ۲۱

مجری برگزاری: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات – دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹 با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا