سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهاردهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند.

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی چهاردهم ?

✳️➖ جغرافیای سیاسی (آنچه هست و آنچه باید باشد)

سخنران:

?➖ دکتر محسن جان پرور: استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

زمان:

?➖ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ساعت: ۲۰ تا ۲۱

مجری برگزاری: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات – دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

? با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا