سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند…

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ….

گفتگوی پنجم ….

عنوان سخنرانی:

تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش….

سخنران:

سید محمد تقی رئیس‌السادات: دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

زمان:….

سه شنبه 1 مهر  1399

ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری: دکتر حسین ربیعی، مدرس جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic


با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا