سیاست و فضا

تألیف: دکتر محمدرضا حافظ‌نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر زهرا احمدی‌پور دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس- مصطفی‌ قادری حاجت- دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

ناشر: پاپلی

تصمیم‌گیری انسان‌ها و جوامع انسانی و بازیگران سیاسی با توجه به ایدئولوژی‌های مسلط آنها و تأثیر آن بر فضای جغرافیایی و نیز تأثیر‌گذاری متقضیات فضا بر شکل‌گیری تصمیمات و سیاست‌ها مهم‌ترین مسأله در رابطه متقابل عامل انسانی با فضای جغرافیایی است. پس دو مؤلفه سیاست و فضا از مفاهیم متقابل عامل انسانی با فضای جغرافیایی است. از این رو دو مؤلفه سیاست و فضا از مفاهیم اساسی جغرافیا بوده و فضای شکل گرفته و در حال تحول نیز متأثر از کنش‌های متقابل آنهاست. فضا مفهومی جغرافیایی است که در فرجام کنش بازیگران انسانی و سیاسی با مکان‌های مختلف جغرافیایی، در قلمرو حیات جمعی شکل گرفته و از این نظر در برگیرنده تمام عرصه‌های حیات انسانی، اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هویت و … می‌باشد. عنصر سیاست نیز در حوزه ایدئولوژی، اندیشه سیاسی، ساختار‌ها و سیستم‌های سیاسی نظیر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهاد‌های اجتماعی مدنی و نیز کنش و رفتار سیاسی است که از سوی بازیگران در پیش گرفته می‌شود. کتاب سیاست و فضا در پی تشریح رابطه متقابل فضا و سیاست یا به عبارتی شناخت فرآیندها و کیفیت شکل‌گیری فضای جغرافیایی تحت‌تأثیر اندیشه‌ها و تصمیمات سیاسی است.

این کتاب در دوازده فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: ایدئولوژی

فصل دوم: سیاست و شاخصه‌های آن

فصل سوم: فضا و شاخص‌های آن

فصل چهارم: رابطه متقابل سیاست و فضا

فصل پنجم: فلسفه جغرافیایی حکومت و نظام سیاسی

فصل ششم: فلسفه جغرافیایی دموکراسی و حقوق شهروندی

فصل هفتم: حقوق اساسی، قانون‌ گذاری، تصورات و برداشت‌های جغرافیایی

فصل هشتم: ادراک مکانی- فضایی (محلی‌گرایی، ملی‌گرایی و جهانی شدن)

فصل نهم: ارزش‌های جهانی‌گرایی‌(حقوق بشر) خاص‌گرایی فضایی- مکانی

فصل دهم: سیاست‌های ستیزه‌جویانه و فضا‌های توسعه‌نیافته

فصل یازدهم: سیاست‌های صلح‌جویانه و فضا‌های توسعه‌یافته

فصل دوازدهم: سیاست و عدالت فضایی/جغرافیایی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا