طرح های عضویت در انجمن

عضویت پیوسته

موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل درجه کارشناسي ارشد در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و رشته هاي وابسته باشند­، مي­ توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

عضویت وابسته

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت پنج سال به نحوی در يکي از رشته های مذکور در بند۶-۱ اساسنامه شاغل باشند.

عضویت دانشجویی

کليه دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد که در رشته های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به تحصيل اشتغال دارند.

عضویت حقوقی

سازمان هايی که در زمينه­ هاي علمي و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می توانند به عضويت انجمن در آيند. اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

عضویت افتخاری

شخصيت های ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حائز اهميت خاص بوده و يا در پشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ­ای نموده باشند.

اسکرول به بالا