عقد تفاهم نامه همکاری بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و دو فصلنامه پژوهش های نوین سیاست جغرافیایی دانشگاه لرستان

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1402، تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و دو فصلنامه پژوهش های نوین سیاست جغرافیایی دانشگاه لرستان با حضور دکتر محمدحسن نامی (رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر علی امیری (مدیر مسئول دو فصلنامه پژوهشهای نوین سیاست جغرافیایی دانشگاه لرستان) به امضا رسید. در جلسه امضای تفاهم نامه، دکتر محمد حسن نامی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران)؛ دکتر حمیدرضا محمدی (نائب رئیس)؛ دکتر مصطفی قادری حاجت (دبیر)؛ دکتر احسان علی پوری (مشاور رئیس انجمن) از سمت انجمن و دکتر علی امیری (مدیر مسئول دو فصلنامه پژوهش های نوین سیاست جغرافیایی و هیات علمی دانشگاه لرستان) حضور داشتند.

هدف از این امضای این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی و استمرار ارتباط سازمان یافته میان انجمن و دو فصلنامه با هدف رفع نیازهای متقابل عنوان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا