فرهنگ جامع واژگان تخصصی سیاسی انگلیسی – فارسی

فرهنگ جامع واژگان تخصصی سیاسی   انگلیسی – فارسی

نویسندگان: دکتر بهادر زارعی   و   جلیل دلشاد زاد

انتشارات: نشر انتخاب   چاپ اول 1394

فرهنگ فراروی که اینک به جامعۀ علمی و دانشگاهی فارسی زبانان تقدیم می‌گردد حاصل تلاش و کوشش مستمری است که چندین سال به درازا کشید و بخشی از علت را باید به دقت نظر نویسندگان در معانی تخصصی واژگان و کاربرد واژگان جغرافیای سیاسی، ژئوپولیتیک، تاریخی و امنیت بود که نخستین بار در این فرهنگ به طبع آراسته می‌شد. به نظر می‌رسد در جامعه علمی کشور عدم وجود چنین فرهنگی به شدت احساس می‌شد تا پویندگان علم و دانش با بهره گیری دقیق از واژگان تخصصی بتوانند خدمات علمی و پژوهشی دقیق تر و مطلوب تری به ساحت علم عرضه نمایند و اعتراضات و گلایه‌های نخبگان علمی کشور در خصوص کمبود فرهنگ‌های تخصصی تا حدود زیادی در این حوزه‌ها بر طرف گردد.

این فرهنگ جامع از ویژگیهای ذیل برخوردار است که درسایرفرهنگ‌ها کمتر یا اصلاً دیده نمیشود:

1-برای هرلغت اصلی از تلفظ یا تلفظ‌های رایج آن استفاده شده است(یعنی دارای تلفظ است)؛

2-کاربرد لغات و اصطلاحات آن که مربوط به کدام رشته ازعلوم است درقسمت معنای فارسی بصورت اختصارآورده شده است:مانند (آمر. یعنی آمریکا که درصفحات اولیه این فرهنگ شکل کامل واختصاری آن آورده شده است،یا(نظ.)یعنی نظامی)؛

3-حالت نقش لغات واصطلاحات بعدازلغات واصطلاحات بصورت اختصار آورده شده استکه لغت یااصطلاح موردنظر معرفی می‌کند که آیاآن لغت یااصطلاح قیداست یاصفت است ویا اسم است:مانند adv(قید)،adj(صفت).

4-دربخش معانی لغات واصطلاحات سعی شده است علاوه برآوردن معنی تخصصی ازمعنی عمومی آن نیز اشاره شده باشد تا خواننده ازترکیب معانی لغات درموقعیت‌های متفاوت آگاه شودودربسط سایرلغات مهارت کافی بدست آورد.

5-ترتیب لغات واصطلاحات براساس فهرست اعلایی می‌باشدوخواننده باتعقیب لغت واصطلاح موردنظربه معنی آن به سادگی مراجعه می‌نماید.

6-برای بسیاری ازلغات شکل گذشته،اسم مصدرواسم مفعول(شکل سوم)آنها آورده شده است تادرنوشتن املاء لغات واشکال زمانی آنها مشکل نداشته باشند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا