قدرت شهرها در روابط بین‌الملل

ویراسته: سیمون کورتیس

مترجم: رحمن قهرمان پور

انتشارات: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران


«دولت‌ها سخن می‌گویند، شهرها عمل می‌کنند». به رغم چنین اغراق‌گویی، این اظهارنظر رابرت دویلی، شهردار ملبورن، استرالیا، شعار به جا و برگزیده‌ای در خصوص قدرت شهرها در روابط بین‌الملل است. سیمون کورتیس، ویراستار کتاب حاضر هشت مقاله تحلیلی نوآورانه و بسیار موشکافانه را جمع‌آوری کرده تا کارگزاری شهرها و شبکه‌های فراملی شهری را در امور جهانی توصیف و نظریه‌پردازی کند. این کتاب نه تنها به اهمیت شهرها به عنوان مکان‌هایی برای نمونه عملی سیاست جهانی یا نقش تراکم‌های شهری به عنوان مراکز فرماندهی و کنترل در اقتصاد جهانی می‌پردازد، بلکه کانون توجه خود را بر اهمیت شهرداری‌ها به عنوان بازیگرانی در صحنه جهانی معطوف می‌کند.

نویسندگان کتاب حاضر سه پرسش زیر را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند: 1-چه پویایی‌های جهانی وجود دارد که عاملیت شهر یا در واقع کارگزاری شهر را قدرتمندتر می‏سازند؟ 2-کارگزاری شهر در امور جهانی با چه توانمندی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است؟ 3-آیا رابطه میان شهرها و دولت‌ها در حال تغییر است و اگر این‌گونه است چنین تغییری به چه صورت است؟ نیز کتاب حاضر این پرسش را مطرح می‌کند که نظریه روابط بین‌الملل چه پرتوی تازه می‌تواند بر این تحولات بیفکند؟

وانگهی، کتاب قدرت شهرها در روابط بین‌الملل محدودیت‌های نظریه روابط بین‌الملل در این تحولات را کندوکاو می‌کند. برای بررسی چنین پرسمانی، نویسندگان مجموعه مقالات حاضر نه تنها کارگزاری و عاملیت شهرها در امور جهانی را بررسی می‌کنند، بلکه قدرت شهرها را برای ارائه مدلی دوباره از صورت‌بندی‌های نظری در مورد اوضاع و احوال اساسی و فرایندهای پویایی‌های سیاسی جهانی که در آن شهرها نقشی بسیار مهم بازی می‌کنند، نشان می‌دهند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا