مصاحبه با دکتر هادی اعظمی دبیر علمی همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی امنیت و توسعه در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

جناب آقای دکتر هادی اعظمی دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر علمی همایش “ ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی” هستند. کمیته اجرایی همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی امنیت و توسعه در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی، در روز شنبه 11 مرداد ماه 1399، به بهانه این همایش مصاحبه ای با ایشان ترتیب داده که در ادامه میتوانید آن را دانلود نموده و مطالعه نمایید.

ارجاع به این تحلیل

ژئوپلیتیک ایران،انجمن (1399) مصاحبه با دکتر هادی اعظمی دبیر علمی همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی امنیت و توسعه در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی، مصاحبه، انجمن ژئوپلیتیک ایران

درباره نویسنده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا