مصاحبه

مشهد- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: استان‌های مرکزی کشور باید معین استان‌های مرزی باشند و بر این اساس ایجاد سرمایه اقتصادی و قدرت سیاسی برای استان‌های مرزی بازتعریف شود.استاد دانشگاه فردوسی: استان‌های مرکزی باید معین استان‌های مرزی باشند.

(https://www.irna.ir/news/84082126/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C)
https://www.irna.ir/news/84082126/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا