مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی

کتاب  مفاهیم کلیدی در جغرافیای سیاسی توسط کارولین گالاهر، کارل تی. دالمان، ماری گیلمارتین، آلیسون مونتز و پیتر شرلو از اساتید جغرافیای سیاسی تألیف شده است. این کتاب منبع اطلاعات مفیدی درباره مفاهیم جغرافیای سیاسی است که توسط آقایان محمدحسن نامی و علی محمدپور ترجمه شده است.

در کتاب حاضر ابتدا سیر تحول مفاهیم کلیدی جغرافیای سیاسی و نحوه کاربرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب دارای 28 فصل بوده که هر یک از آنها به بررسی یک مفهوم کلیدی در جغرافیای سیاسی پرداخته و به سه بخش تقسیم می­شود. در بخش اول، ابتدا مفهوم مورد نظر تعریف می­شود. در بخش دوم هر فصل، نحوه تکامل معنای آن مفهوم و یا بحث­های کلیدی که درباره آن مفهوم صورت گرفته است مرور خواهد شد. در بخش سوم نیز با یک مطالعه موردی به پایان می­رسد.

بیست و هشت فصل این کتاب در 6 قسمت سازماندهی شده­اند. هر یک از این قسمت­ها دربرگیرنده گروهی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر است. در قسمت اول، که فصل­های 1 تا 4 را شامل می­شود، مفاهیم مرتبط با «سیاست ورزی» تشریح شده­اند. سیاست­ورزی یکی از مفاهیم محوری در جغرافیای سیاسی بوده است. حکومت، ملت-دولت، دمکراسی و حاکمیت مفاهیمی هستند که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته­اند. در قسمت دوم (فصل­های 5 تا 8) مفاهیمی مورد بررسی قرار گرفته­اند که درک مفهوم «قدرت» را برای اندیشمندان حوزه جغرافیای سیاسی امکان پذیر می­سازند. این قسمت چهار فصل است که به بررسی مفاهیم هژمونی، ژئوپلیتیک، قلمروگرایی و ابرقدرت می­پردازند. قسمت سوم، که دربرگیرنده فصل­های 9 تا 15 است در برگیرنده بسیاری از مفاهیم شکل دهنده دوران مدرن می­باشد. از آن جا که بسیاری از این مفاهیم مقطع ویژه­ای از دوران مدرن را تحت پوشش قرار می­دهند، ترتیب ارائه آنها به گونه­ای است که بتوانند این توالی زمانی را منعکس کنند. این بخش با فصل­هایی درباره استعمار/امپریالیسم، اقتصاد سیاسی، ایدئولوژی و سوسیالیسم شروع شده و با فصل­هایی درباره نئولیبرالیسم، جهانی سازی و مهاجرت به پایان می­رسد.

قسمت چهارم کتاب نیز که فصل­های 16 تا 18 را در برمی­گیرد بر «تأثیرگذاری متقابل» فضاهای سیاسی متمرکز است و توجه ویژه­ای به پیوستگی­ها و گسست­ها در واحدهای سیاسی مبذول می­دارد. این قسمت حاوی سه فصل است که به مقولات مرز، مقیاس و منطقه­گرایی می­پردازند. در قسمت پنجم (فصل های 19 تا 22) به مفاهیم مرتبط با فضای خشونت توجه شده است. چهار فصل  این قسمت از کتاب به مفاهیم درگیری، دوران پس از درگیری، تروریسم و ضد دولت گرایی می پردازند. قسمت آخر کتاب که فصول 23 تا 28 را در برمی­گیرد، به مقوله «هویت» می­پردازند. بسیاری از این مفاهیم با پساساختارگرایی در دنیای آکادمیک ارتباط دارند. ملیت گرایی، جنسیت، شهروندیو پسااستعمارگراییاز جمله این مفاهیم هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا