مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی

کتاب  مفاهیم کلیدی در جغرافیای سیاسی توسط کارولین گالاهر، کارل تی. دالمان، ماری گیلمارتین، آلیسون مونتز و پیتر شرلو از اساتید جغرافیای سیاسی تألیف شده است. این کتاب منبع اطلاعات مفیدی درباره مفاهیم جغرافیای سیاسی است که توسط آقایان محمدحسن نامی و علی محمدپور ترجمه شده است.

در کتاب حاضر ابتدا سیر تحول مفاهیم کلیدی جغرافیای سیاسی و نحوه کاربرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب دارای 28 فصل بوده که هر یک از آنها به بررسی یک مفهوم کلیدی در جغرافیای سیاسی پرداخته و به سه بخش تقسیم می­شود. در بخش اول، ابتدا مفهوم مورد نظر تعریف می­شود. در بخش دوم هر فصل، نحوه تکامل معنای آن مفهوم و یا بحث­های کلیدی که درباره آن مفهوم صورت گرفته است مرور خواهد شد. در بخش سوم نیز با یک مطالعه موردی به پایان می­رسد.

بیست و هشت فصل این کتاب در 6 قسمت سازماندهی شده­اند. هر یک از این قسمت­ها دربرگیرنده گروهی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر است. در قسمت اول، که فصل­های 1 تا 4 را شامل می­شود، مفاهیم مرتبط با «سیاست ورزی» تشریح شده­اند. سیاست­ورزی یکی از مفاهیم محوری در جغرافیای سیاسی بوده است. حکومت، ملت-دولت، دمکراسی و حاکمیت مفاهیمی هستند که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته­اند. در قسمت دوم (فصل­های 5 تا 8) مفاهیمی مورد بررسی قرار گرفته­اند که درک مفهوم «قدرت» را برای اندیشمندان حوزه جغرافیای سیاسی امکان پذیر می­سازند. این قسمت چهار فصل است که به بررسی مفاهیم هژمونی، ژئوپلیتیک، قلمروگرایی و ابرقدرت می­پردازند. قسمت سوم، که دربرگیرنده فصل­های 9 تا 15 است در برگیرنده بسیاری از مفاهیم شکل دهنده دوران مدرن می­باشد. از آن جا که بسیاری از این مفاهیم مقطع ویژه­ای از دوران مدرن را تحت پوشش قرار می­دهند، ترتیب ارائه آنها به گونه­ای است که بتوانند این توالی زمانی را منعکس کنند. این بخش با فصل­هایی درباره استعمار/امپریالیسم، اقتصاد سیاسی، ایدئولوژی و سوسیالیسم شروع شده و با فصل­هایی درباره نئولیبرالیسم، جهانی سازی و مهاجرت به پایان می­رسد.

قسمت چهارم کتاب نیز که فصل­های 16 تا 18 را در برمی­گیرد بر «تأثیرگذاری متقابل» فضاهای سیاسی متمرکز است و توجه ویژه­ای به پیوستگی­ها و گسست­ها در واحدهای سیاسی مبذول می­دارد. این قسمت حاوی سه فصل است که به مقولات مرز، مقیاس و منطقه­گرایی می­پردازند. در قسمت پنجم (فصل های 19 تا 22) به مفاهیم مرتبط با فضای خشونت توجه شده است. چهار فصل  این قسمت از کتاب به مفاهیم درگیری، دوران پس از درگیری، تروریسم و ضد دولت گرایی می پردازند. قسمت آخر کتاب که فصول 23 تا 28 را در برمی­گیرد، به مقوله «هویت» می­پردازند. بسیاری از این مفاهیم با پساساختارگرایی در دنیای آکادمیک ارتباط دارند. ملیت گرایی، جنسیت، شهروندیو پسااستعمارگراییاز جمله این مفاهیم هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا