مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش

کتاب مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش، تألیف دکتر سیدهادی زرقانی-استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

ناشر:‌ انتشارات مطالعات راهبردی

در مورد مفهوم و تعریف قدرت دیدگاه‌های گوناگون و نظرات متعددی وجود دارد. کتاب حاضر تلاش دارد قدرت را در نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف بررسی و تحلیل کرده و الگویی را برای سنجش قدرت ملی ارائه دهد.

قدرت ملی به مجموعه توانایی‌های مادی و معنوی گفته می‌شود که در قلمرو یک واحد جغرافیایی- سیاسی بنام کشور وجود دارد. با این دیدگاه کتاب حاضر در هفت فصل به شرح زیر تنظیم شده است که در فصول انتهای کتاب تأکید بر محاسبه و اندازه‌گیری قدرت ملی شده است.

فصل اول: ‌مفهوم و ویژگی‌های قدرت

فصل دوم:‌ قدرت در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلیتیک

فصل سوم:‌ نظام‌های تاریخی قدرت

فصل چهارم: قدرت ملی، تعاریف، عناصر و کارکرد‌ها

فصل پنجم: محاسبه و سنجش قدرت ملی

فصل ششم: متدولوژی و مراحل طراحی مدل سنجش قدرت ملی

فصل هفتم:‌ سنجش قدرت کشور‌ها با مدل طراحی شده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا