مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش

کتاب مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش، تألیف دکتر سیدهادی زرقانی-استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

ناشر:‌ انتشارات مطالعات راهبردی

در مورد مفهوم و تعریف قدرت دیدگاه‌های گوناگون و نظرات متعددی وجود دارد. کتاب حاضر تلاش دارد قدرت را در نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف بررسی و تحلیل کرده و الگویی را برای سنجش قدرت ملی ارائه دهد.

قدرت ملی به مجموعه توانایی‌های مادی و معنوی گفته می‌شود که در قلمرو یک واحد جغرافیایی- سیاسی بنام کشور وجود دارد. با این دیدگاه کتاب حاضر در هفت فصل به شرح زیر تنظیم شده است که در فصول انتهای کتاب تأکید بر محاسبه و اندازه‌گیری قدرت ملی شده است.

فصل اول: ‌مفهوم و ویژگی‌های قدرت

فصل دوم:‌ قدرت در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلیتیک

فصل سوم:‌ نظام‌های تاریخی قدرت

فصل چهارم: قدرت ملی، تعاریف، عناصر و کارکرد‌ها

فصل پنجم: محاسبه و سنجش قدرت ملی

فصل ششم: متدولوژی و مراحل طراحی مدل سنجش قدرت ملی

فصل هفتم:‌ سنجش قدرت کشور‌ها با مدل طراحی شده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا