مقدمه ای بر مخاطرات انسانی

مقدمه ای بر مخاطرات انسانی

نویسندگان: دکتر محمدرئوف حیدری فر و دکتر هادی ویسی

نشر انتخاب

مجموعه مطالب این کتاب حاصل پژوهش نویسندگان این اثر است که مطابق با سرفصلهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای درس مخاطرات انسانی در مقطع کارشناسی رشته های علوم جغرافیایی تألیف شده است.

این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است که فصل اول آن به مبانی، تعاریف، مفاهیم و نظریه های موجود در رابطه با مخاطرات انسانی اختصاص دارد. در فصل دوم به فضا، سیستم های فضایی و تولید مخاطرات انسانی توجه شده است و سعی شده است تا مخاطرات از منظر ظرفیتهای محیطی و مکانی تبیین گردد. فصل سوم به مخاطرات انسانی در شهرها، جایی که تراکم جمعیت و گستره سکونتگاهی باعث تراکم مخاطره و تهدید شده است، می پردازد. در این فصل تلاش شده است تا تصویر روشنی از ریشه های مخاطره و بحران در شهرها تشریح گردد. فصل چهارم به منازعه و الگوهای منازعه و مخاطرات انسانی اختصاص دارد و به جنبشها و شورشهای اجتماعی، انقلابها و کودتا، جنگ و انواع آن و ریشه های جنگ، رابطه جنگ و تکنولوژی و به صورت مفصل به تروریسم و انواع آن پرداخته است. فصل پایانی به پیامدهای فضایی مخاطرات انسانی اختصاص دارد. تلفات انسانی، توسعه نیافتگی، تخریب زیرساختها و نابرابریهای فضایی، توسعه بحران، مهاجرت، آورگان و پناهندگان، قاچاق انسان و کالا ملموس ترین پیامدهای مخاطرات انسانی است که در این فصل به تفصیل در خصوص آنها بحث شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا