مقیاس های فضایی در جغرافیای سیاسی؛ مفاهیم و نظریه ها

مقیاس های فضایی در جغرافیای سیاسی؛ مفاهیم و نظریه ها

نویسندگان: دکتر یاشار ذکی و دکتر علی ولیقلیزاده

انتشارات دانشگاه تهران

مفهوم «مقياس» به ­ویژه مقياس­هاي جغرافيايي، هستۀ اصلی مباحث این کتاب را تشكيل مي دهد. مقياس از مفاهيم بنيادين و محوري در حوزۀ دانش جغرافيا علی ­الخصوص جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك به ­شمار مي­ رود و پيوند دهندۀ واقعيّت­هاي فضايي و واقعيّت­هاي سياسي ـ جغرافيايي است. انديشه ­هاي مقياس در دهۀ 1990 رواج پيداكرده و متعاقب آن به شدّت توجّه جغرافيدانان سياسي پست­ مدرن و ژئوپليتیسين ­هاي انتقادي را به سوی خود جلب کرده است. مقياس با سطح يا سطوح مختلفی از بازنمايي، تجزيه و تحليل و سازمان­دهي رويدادها و فرآيندهاي جغرافيايي سر و کار دارد. اين اصطلاح در كنار مفاهيمي همچون مكان، فضا، سرزمين، محلّ، مرز، تفاوت، شبكه و حتّی قدرت معناي دقيق­تري پيدا کرده و پيچيده ­تر مي ­شود و متقابلاً آن مفاهيم را نيز دچار پيچيدگي مي ­نمايد. در كلّ مقياس همراه با زمان، فرآيند و چشم ­انداز بُعد چهارم جغرافيا محسوب می­ شود. از این­رو جغرافيا با مقياس­هاي متعدّدي در ارتباط است. بنابراین، با توجه به فلسفۀ معرفتی مفهوم مقیاس در حوزۀ جغرافیا، از ابعاد سنّت كلّ­نگر و دانش تركيبي ژئوپليتيك، ارتباط عمیق و کاملاً فلسفی آن با دامنه­ اي از مقياس ­های مختلف محلّي تا جهاني است. در واقع چون جغرافياي سياسي هم ذاتاً هيأت چند وجهي فضايي پديده ها را مدّ نظر قرارمي­دهد؛ لذا محقّقان اين رشتۀ علمي براي تحليل فرآيندهاي مؤثّر در فرم­هاي فضايي بخصوص (پايتخت، دولت محلّي، دولت ملي، ايالت، شهر، اتحاديّۀ منطقه­ اي، نواحي مرزي و غيره) لزوماً از سطوح مختلف مقياس­ هاي جغرافيايي استفاده مي­ نمايند. به عبارتي آنها هم به­ لحاظ تحليلي و هم از نقطه نظر سياسي براهمّيت گسترۀ انواع مختلفی از مقياس­ ها كه ميدان عمل فرآيندهاي فضايي ـ جغرافیایی هستند تأكيد دارند. بنابراين فرم­هاي فضايي يا همان مكان­ها در بستر تلاقي پيچيدۀ فرآيندهايي توليد مي­شود كه در سراسر مقياس­هاي جغرافيايي از سطح محلّي تا سطح جهاني نقش ­آفرین هستند.

مفهوم مقياس دارای معاني متنوّع و متعدّدي است و موارد شمول و تقسيمات آن به صورت مقياس كارتوگرافيكي، مقياس روش­ شناختي و مقياس جغرافيايي بيان مي­گردد. بالطّبع معاني سه ­گانۀ مقياس به همراه نقشۀ جغرافيايي، ابزارهاي ويژۀ تحليل در جغرافيا و در اختيارجغرافيدانان و به ­ویژه جغرافیدانان سياسي محسوب می­شوند. چرا که هيچ جغرافيدانی از كاربست مقياس در معانی و برداشت­ های سه­ گانۀ آن در تحقيقات و مطالعات خود بي ­نياز نيست و اغلب جغرافیدانان طبیعی، انسانی و ژئوپليتیسين­ ها و جغرافيدانان سياسي ناگزير از گزينش حدّاقل سطوح مختلف مقياس­هاي جغرافيايي در تحليل­ها و تحقيقات خويش هستند.

اهداف مترتّب بر اثر حاضر ـ به عنوان اوّلین کتاب تألیفی در این حوزه در ایران ـ این است که نخست، دانشجویان و محقّقان را با معانی، مفاهیم و تقسیمات این واژۀ پرکاربرد در جغرافیا، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک آشنا سازد و ذهن خواننده را از معنای صِرف نقشه­ شناختی آن به سوی سایر شقوق آن به ویژه شقّ و معنای جغرافیایی آن رهنمون سازد. هدف دوّم تحلیل ارتباط مفاهیم درون خانوادگی مقیاس از قبیل محلّی، ناحیه­ ای، ملّی، منطقه­ ای، جهانی، اندازه، بُعد، رابطه و نظایر آن می ­باشد. هدف سوّم بیان و تشریح رابطۀ مستقیم و تلویحی مقیاس با سایر مفاهیم رایج در جغرافیای سیاسی همچون مکان، فضا (فضای وابستگی و فضای پیوستگی)، فرآیند، نقشه و غیره می ­باشد. همچنین، دیگر هدف مهم این اثر بررسی مباحث تئوریکی مقیاس طیّ دهه ­های اخیر و به ویژه نظریّه­ های مرتبط با مقیاس­های جغرافیایی می ­­باشد. در این بین نظریّۀ نظام­ های ـ جهانی پیتر تیلور و مقیاس­ های سه­ گانۀ مطرح در آن که یکی از معتبرترین نظریّه­ های حال حاضر جغرافیای سیاسی محسوب می­ شود که در این کتاب با دقّت نظر بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب مقیاس ­های فضایی در جغرافیای سیاسی (مفاهیم و نظریّه­ ها) در چهار فصل به شرح زیرتنظیم شده است:

فصل اوّل:مفهوم، تعاریف و تقسیمات مقیاس ومفاهیم مربوط به آن؛

فصل دوّم:مباحث پایه­ای مقیاس؛

فصل سوّم؛مقیاس ­های جغرافیایی، روابط و اثرات متقابل بین آنها؛

فصل چهارم:نظریّه ­های مقیاس جغرافیایی.

امید است کتاب حاضر بتواند مورد استفادۀ رشته ­های جغرافیای سیاسی، برنامه­ ریزی شهری، علوم سیاسی و روابط بین­ الملل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قرار بگیرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا