همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم»

جهان آفرینش و مکان‎ها و فضاهای جغرافیایی با همه توانش‎ها، گنجایش‎ها، تنگناها و داشته ‎هایش، گستره کوشش و کشاکش جوامع انسانی برای بقا و بهزیستی بوده و خواهد بود. میل به بقا، امنیت و بهزیستی انسان را به شناخت جهان و کاوش در بنیادهای زیستی، ظرفیت‎های فضایی و چاره ‎جویی در رفع نیازها و خواسته ‏هایش واداشته است. در این میان، «کشورداری» فرایندی با محوریت منافع و مصالح حداکثری آحاد ملت، با عاملیت نظام سیاسی، در قالب مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی ملی است که به آفرینش و پرورش حکومتی کارا، کارآمد و شفاف، جامعه ‎ای باثبات و متعهد، زیستگاهی پایدار و تاب آور، زیستی امن و رضایت ‎بخش و فراهم ‎سازی نیازهای مادی و فرامادی و حقوق طبیعی شهروندان معطوف است. امروزه نظام‏های سیاسی برای مدیریت سیاسی فضا، به همان میزانی که درگیر چالش‏ها و بازدارنده ‏های فروملی و فراملی هستند، فرصت و زمان در اختیار دارند تا بتوانند در گستره ملی و فراملی، آگاهانه زمینه حاکمیت حکومتی توانا و مقبول و ملتی دانا، برخوردار و آسوده با زیستگاهی امن را فراهم کنند. هدف نهایی«کشورداری»، فراهم ‎سازی زمینه‏ های تعالی انسان‎ها، تأمین رضایت مردم و نیازهای دگرگون ‎پذیر و پویای مادی و فَرامادی آنهاست. از این رو، درآمیختن و همراه کردن مفاهیم بنیادی سرزمین، ملت و حکومت در جایگاه بنیادهای کشور، در صورتی که به پایداری سرزمین، تعالی، خرسندی و رضایت همگانی و کارایی حکومت، سرافرازی و شادمانی ملت و بقا و پایداری کشور بینجامد، غایت کشورداری به ‏شمار می‎رود. در این میان، تعادل اکوسیستم جغرافیایی بر ثبات رابطه و پیوند میان اجزا و عناصر آن(عناصر طبیعی، عناصر انسانی و سازه‏ های انسان ‎ساخت) استوار است. طی چند دهه گذشته، برونداد آشفتگی و برهم خوردن تعادل اکوسیستم جغرافیایی، به ‏ویژه در مناطقی که نظام طبیعیِ شکننده دارند، در قالب ناهنجاری‏های فضایی، آلودگی‏ها، کاستی در منابع و خدمات، بحران زمین و مسکن، فقر، گرسنگی، قحطی، نابرابری‏های اجتماعی، بیابان ‎زایی، جنگل ‎زدایی، فرونشست زمین، کمبود و بحران آب، دگرش‎های اقلیمی، نابودی گونه ‏ها و از میان ‎رفتن تنوع زیستی، آلودگی هوا و آب، تهی ‏شدن منابع طبیعی و فرسایش خاک، بازتاب و نمود داشته است. در ایران، فرایند توسعه، تعادل اکوسیستم فضاهای جغرافیایی کشور را به دلیل بارگذاری فعالیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بیش از توانایی آن و ناسازگار با توسعه تاب آور، برهم زده است. وضعیتی که نتیجه ضعف دانش و ناآگاهی جغرافیایی بازیگران سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی از سویی و مدیریت ناکارآمد سیاسی فضا در مقیاس‎های ملی، ناحیه ای و محلی از سوی دیگر است که ِتوسعه، در قالب افزایش بارگذاری ‎های فضایی ِتوسعه (سرمایه، جمعیت، فعالیت و سازه) در مکان‎ها و فضاهای جغرافیایی خرد و کلان کشور، به مهاجرپذیری گسترده و به‎م خوردن تعادل الگوی توزیع جمعیت در فضای ملی و فضاهای منطقه ای و محلی ِ جغرافیایی ـ فضایی انجامیده است و الگوی نامتعادل و نامتوازن توسعه و بی‎ عدالتی در چشم انداز کشور را پدید آورده است. وضعیتی که به نظر می‎رسد چشم انداز آینده کشور در ابعاد مختلف کشورداری را متاثر خواهد کرد. دغدغه ‎های یاد شده دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی را بر آن داشت که در قالب محورهای زیر، همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم» در 8 آذرماه سال جاری(1402) برگزار کند:

همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم»

محورهای همایش:

 • کشورداری و حقوق محیط زیست و منابع طبیعی
 • الگوی مطلوب کشورداری و پایداری سرزمینی
 • کشورداری و پایداری محیطی – بوم شناختی
 • کشورداری و پایداری اجتماعی
 • کشورداری و پایداری اقتصادی
 • کشورداری و پایداری کالبدی – فضایی
 • کشورداری، فناوری های نو و پایداری سرزمین
 • کشورداری و بحرانهای هیدروپلیتیک
 • کشورداری و امنیت زیست محیطی و امنیت محیط زیستی
 • کشورداری و توسعه پایدار گردشگری
 • کشورداری و بازتاب تغییرات اقلیمی در امنیت آبی و امنیت غذایی
 • آسیب شناسی الگوی کشورداری مبتنی بر پایداری سرزمینی

مکان برگزاری: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، سالن ابوریحان

زمان برگزاری: چهارشنبه 8 آذر

شماره دبیرخانه: 09147465267

مهلت ارسال آثار: 1402/06/31

ایمیل همایش: statecraft@khu.ac.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا