هیات مدیره

hadi-azami

دکتر هادی اعظمی

رئیس هیات مدیره

دکتر مرتضی قورچی

نائب رئیس هیات مدیره

دکتر سید محمدتقی رئیس السادات

دبیر انجمن

دکتر مصطفی قادری حاجت

عضو هیات مدیره

آقای عباس بایرامی

خزانه دار

آقای جواد کاویانی راد

بازرس انجمن

آقای محمدامین نقیب زاده

بازرس انجمن

نهمین هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. آقای دکتر سید یحیی صفوی (رئیس هیأت مدیره)
 2. دکتر یاشار ذکی (خزانه دار)
 3. دکتر محمد اخباری (نائب رئیس هیات مدیره)
 4. دکتر هادی اعظمی (عضو هیات مدیره)
 5. دکتر حسین ربیعی (دبیر انجمن)
 6. دکتر مصطفی قادری حاجت (بازرس انجمن)
 7. آقای مسلم نامدار زاده (بازرس انجمن)

هشتمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. آقای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی (رئیس هیأت مدیره)
 2. دکتر جمال بافرانی (خزانه دار)
 3. دکتر یوسف زین العابدین (نائب رئیس هیات مدیره)
 4. دکتر مراد کاویانی راد (دبیر انجمن)
 5. دکتر مهدی حسین پور مطلق (عضو هیات مدیره)
 6. دکتر هادی اعظمی (بازرس انجمن)
 7. آقای هوشنگ بختیاری (بازرس انجمن)

هفتمین هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. آقای دکتر سید یحیی صفوی هماهی (رئیس هیأت مدیره)
 2. دکتر نسرین خانیها (خزانه دار)
 3. دکتر یدالله کریمی پور (نائب رئیس هیات مدیره)
 4. دکتر هادی اعظمی (دبیر انجمن)
 5. دکتر یوسف زین العابدین (عضو هیات مدیره)
 6. دکتر مراد کاویانی راد (بازرس انجمن)
 7. آقای هادی زرقانی (بازرس انجمن)


ششمین هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. آقای دکتر سید یحیی صفوی هماهی (رئیس هیأت مدیره)
 2. دکتر نسرین خانیها (خزانه دار)
 3. دکتر محمد اخباری (نائب رئیس هیات مدیره)
 4. دکتر هادی اعظمی (مسئول ارتباطات انجمن)
 5. دکتر مراد کاویانی راد (دبیر انجمن)
 6. دکتر ابراهیم رومینا (بازرس انجمن)
 7. آقای مهدی حسین پور مطلق (بازرس انجمن)

پنجمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. دکتر محمدرضا حافظ نیا (رئیس هیأت مدیره)
 2. دکتر عبدالرضا فرجی راد (نائب رئیس هیات مدیره)
 3. دکتر غلامحسین حیدری (دبیر انجمن)
 4. دکتر مرتضی قورچی (خزانه دار)
 5. دکتر مراد کاویانی راد (عضو هیات مدیره)
 6. دکتر سید یحیی صفوی (بازرس انجمن)
 7. دکتر کیومرث یزدانپناه (بازرس انجمن)

چهارمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. دکتر عزت الله عزتی (رئیس هیات مدیره)
 2. دکتر سید یحیی صفوی (نائب رئیس هیأت مدیره)
 3. دکتر مرتضی قورچی (خزانه دار)
 4. دکتر غلامحسین حیدری (دبیر انجمن)
 5. دکتر محمد حسن نامی (عضو هیات مدیره)
 6. دکتر محمدرضا حافظ نیا (بازرس انجمن)
 7. آقای ابراهیم رومینا (بازرس انجمن)

سومین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. آقای دکتر عزت ا…  عزتی  (رئیس هیأت مدیره)
 2. آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا (نائب رئیس هیأت مدیره)
 3. آقای دکتر محمد اخباری  (خزانه دار و دبیر انجمن)
 4. آقای دکتر سید یحیی صفوی
 5. خانم دکتر  زهرا پیشگاهی فرد
 6. آقای دکتر هادی اعظمی (بازرس انجمن)
 7. آقای ابراهیم رومینا (بازرس انجمن)

دومین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. خانم دکتر دره  میرحیدر  (رئیس هیات مدیره)
 2. آقای دکتر محمد اخباری (نائب رئیس  هیات مدیره)
 3. آقای دکتر غلامحسن حیدری  (خزانه دار)
 4. آقای دکتر هادی اعظمی  (دبیر انجمن)
 5. آقای دکتر بهرام  امیراحمدیان  (عضو هیأت مدیره)
 6. آقای دکتر حمیدرضا  محمدی (بازرس انجمن)
 7. خانم مریم امیدی (بازرس انجمن)

اولین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 1. خانم دکتر دره میرحیدر  (رئیس هیأت مدیره)
 2. آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا  (نایب رئیس)
 3. آقای دکتر محمد اخباری  (خزانه دار)
 4. خانم دکتر زهرا احمدی پور  (دبیر انجمن)
 5. آقای دکتر بهرام امیر احمدیان (مسئولیت پذیرش اعضا)
 6. آقای دکتر غلامحسن حیدری  (بازرس اصلی)
 7. آقای دکتر حمیدرضا محمدی (بازرس اصلی)

آرشیو روزنامه های رسمی

روزنامه رسمی مورخ 1400/7/6
روزنامه رسمی مورخ 1400/6/23
اسکرول به بالا