کتاب روایت تعرض اول بریتانیا در افغانستان به همت نشر انتخاب منتشر شد.

کتاب روایت تعرض اول بریتانیا در افغانستان به همت نشر انتخاب منتشر شد.

روایت تعرض اول بریتانیا در افغانستان روایتی است از کشاکش های تعرض، تجاوز و جنگ چهار ساله ( حدود 1838م-1842م ) انگلیس در افغانستان؛ در این اثر به کندو کاو در چگونگی استعمار، تعرض و جنگ انگلیس در افغانستان و اثرات و پیامدهای آن برای دو کشور در پنج فصل پرداخته شده است.

نویسنده ضمن پرداختن به تعرض و جنگ چهار ساله بریتانیا در افغانستان از مسائل همچون: تاریخ افغانستان قبل از اسلام، تاریخ افغانستان بعد از اسلام تا آغاز تعرض، تاریخچه کشور انگلیس و سیاست های استعماری انگلیس در افغانستان نیز غافل نمانده است.

خواننده با مطالعه این کتاب به درک بهتری از تاریخ معاصر افغانستان و علی الخصوص تاریخ نیمه نخست قرن نوزدهم میلادی افغانستان، دست می یابد.

این کتاب با قلم محمد حنیف ناصری دانش آموخته تاریخ دانشگاه خوارزمی و با مقدمه مهندس سحاب پیشرو در عرصه اطلس های جغرافیایی و تاریخی با همت نشر انتخاب در 238 صفحه قطع رقعی با قیمت 60 هزار تومان در پاییز 1400 به بازار عرضه شده است.

فصل اول

اوضاع افغانستان و انگلیس قبل از قرن نوزدهم تا آغاز تعرض

شامل: پیشینه جغرافیایی و تاریخی افغانستان، افغانستان در دوران باستان، اوضاع افغانستان از ظهور اسلام تا قرن هجدهم میلادی، افغانستان در دوران سلطنت احمدشاه درانی، تیمورشاه درانی و زمان شاه درانی، اوضاع افغانستان از آغاز قرن نوزدهم تا تعرض انگلیس، تاریخچه کشور انگلیس و امپراطوری بریتانیا در قرن نوزدهم می باشد. 

فصل دوم

رقابت های استعماری، بازی بزرگ و سیاست های استعماری انگلیس در افغانستان

شامل: رقابت های استعماری قدرت های بزرگ دنیا در قرن نوزدهم یعنی انگلیس، فرانسه و روسیه در مناطق آسیای مرکزی، هند، افغانستان و منطقه، جایگاه و اهمیت هند و افغانستان برای انگلیس، آغاز ورود انگلیس در افغانستان، بازی بزرگ و اهمیت هرات برای انگلیس، روسیه و ایران، استراتیژی انگلیس نسبت به افغانستان در قرن نوزدهم و بررسی سیاست های استعماری انگلیس در افغانستان برای تسلط بر هند می باشد.

فصل سوم

عوامل تعرض و آغاز لشکرکشی های انگلیس در افغانستان

شامل: علل تعرض و جنگ انگلیس در افغانستان، لشکرکشی های انگلیس در افغانستان، سقوط قندهار، غزنی و کابل بدست نیروهای انگلیس، مبارزات پراکنده مردم افغانستان بر علیه انگلیس برای آزادی از یوغ استعمار و تعرض، ایجاد شورای اسلامی افغانستان به رهبری سران اقوام و اتحاد مردم افغانستان می باشد.

فصل چهارم

قیام مردم افغانستان بر علیه انگلیس و جریان جنگ

شامل: قیام مردم بر علیه دولت استعمارگر انگلیس، شکست انگلیس در افغانستان، تخلیه کابل توسط نیروی انگلیس، خروج نیروهای انگلیس از افغانستان و ترور شاه شجاع می باشد.

فصل پنجم

پایان جنگ، تاثیرات و پیامدهای آن برای انگلیس و افغانستان

شامل: خیانت سران اقوام و بازگشت انگلیس در افغانستان، پایان جنگ اول افغان و انگلیس، پیامدهای جنگ برای انگلیس، تاثیرات و پیامدهای استعمار، تعرض و جنگ اول انگلیس در افغانستان بر اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان در قرن نوزدهم میلادی می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا