کتاب قدرت سیاسی و فضای جغرافیایی؛ فلسفه‌اندیشی از رابطه سیاست و فضا توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید.

قدرت سیاسی و فضای جغرافیایی فلسفه‌اندیشی از رابطه سیاست و فضا

نویسنده: دکتر احسان لشگری

انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

پاییز 1395

در این کتاب کوشش گردیده اثرگذاری و کارکرد قدرت سیاسی حاکم با ابعاد مختلف فضای جغرافیایی و فضاسازی حاصل از تغییر قدرت سیاسی در چارچوب دو مقیاس ملی و فراملی مورد تبیین و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا فلسفه، مصادیق و مقیاس‏ های اثرگذاری قدرت سیاسی در فضای جغرافیایی در این دو مقیاس مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول :مفهوم فضای جغرافیایی

فصل دوم: سیاست و شاخص‏ های آن

فصل سوم: حکومت و فضا

فصل چهارم: ژئوپلیتیک

فصل پنجم: جهانی شدن و فضای جغرافیایی
این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا