کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

شرح وظایف:

  1. برنامه ریزي جهت برگزاري بازدید هاي علمی
  2. برقراري ارتباط مناسب با سایر انجمن هاي علمی
  3. بایگانی کلیه مکاتبات انجمن علمی و فعالیت هاي مستند شده هر یک از کمیته ها
  4. تهیه مطالب براي برد انجمن علمی
  5. ارائه تبلیغات مناسب در راستاي رشد کمی و کیفی انجمن علمی
  6. هرگونه ارتباط با رسانه هاي گروهی، شخصیت هاي حقیقی و حقوقی، درج آگهی و اطلاعیه ها، مصاحبه ها و ترتیب برگزاري هر گونه مراسم جشن و اعیاد، پس از تصویب هیات مدیره به عهده مسئول روابط عمومی می باشد.
  7. همکاری با سایر کمیته های انجمن زیر نظر هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه انجمن
اسکرول به بالا