کمیته همایش ها و نشست ها

شرح وظایف

  1. برگزاري سمینارهاي علمی نیم روزه و یک روزه
  2. برگزاري میزگردهاي تخصصی
  3. برگزاري هفته هاي علمی
  4. برگزاري همایش ها و کنفرانس هاي دانشجویی
  5. برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی
  6. شناسایی همایش ها و سمینارهاي علمی و هماهنگی لازم جهت استفاده دانشجویان از
  7. تهیه و تدوین برنامه هاي اجرائی مرتبط به همایش ها و سمینارها
  8. همکاری با سایر کمیته های انجمن زیر نظر هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه انجمن
اسکرول به بالا