کمیته پژوهش و نوآوری

شرح وظایف:

  1. ایجاد زمینه مناسب براي تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان
  2. افزایش سطح مشارکت و جذب دانشجویان در فعالیت هاي علمی و تقویت ارتباط پژوهشی با اساتید
  3. نظام مند ساختن فعالیت هاي علمی و پژوهشی دانشجویان بر اساس آیین نامه طرح هاي تحقیقاتی دانشجویی
  4. تشکیل بانک اطلاعاتی مراکز علمی صنعتی مرتبط با رشته تحصیلی
  5. برقراري ارتباط مناسب با مراکز علمی و صنعتی
  6. همکاری با سایر کمیته های انجمن زیر نظر هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه انجمن
اسکرول به بالا