گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در دی ماه 1400

با توجه به تبصره 1 ماده 10 اساسنامه و آگهی روزنامه مورخ 1400/09/20 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران در تاریخ 1400/10/08 در فضای اسکای روم خانه اندیشمندان علوم انسانی به صورت مجازی تشکیل شد.

جلسه با تلاوت آیات قرآن مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران شروع شد.

دکتر سید محمد تقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران در ابتدا ساز وکار مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را توضیح دادند و جناب آقای دکتر قورچی (نایب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) اعضای هیات رئیسه و نماینده محترم کمیسیون انجمنهای علمی (جناب آقای دکتر فرهاد عزیزپور) را به جایگاه دعوت کردند.

اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در دی ماه 1400:

 1. جناب آقای دکتر سهراب عسگری (هیات علمی دانشگاه پیام نور) بعنوان رئیس
 2. جناب آقای دکتر محمد زهدی گهرپور (دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران) بعنوان ناظر
 3. جناب آقای ناخدا خیرالله جعفری (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی) بعنوان ناظر
 4. جناب آقای دکتر افشین متقی (هیات علمی دانشگاه خوارزمی) بعنوان منشی

آقای دکتر عسگری بعنوان رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی ضمن خوش آمدگویی و ارائه توضیحات اولیه ، اقدام به اداره جلسه کردند.

با سخنرانی و خیر مقدم جناب آقای دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) جلسه به طور رسمی آغاز شد.

فعالیتهای انجام شده در جلسه مجمع عمومی:

 1. دکتر اعظمی (ریاست محترم انجمن ژئوپلیتیک) ایران گزارشی از اقدامات انجام شده توسط انجمن طی 10 ماه گذشته را تشریح نمودند که گزارش آن به پیوست ایفاد می شود.
 2. دکتر رئیس السادات (دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارش عملکرد انجمن را به شکل مستند و مصور با ارائه پاورپوینت ارائه نمودند.
 3. دکتر قورچی (نایب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) توضیحاتی در خصوص توجه به تحولات جدید از جمله فضای جریانها و اهمیت آن در جهان آینده ارائه نمودند. این توضیحات در باب پویایی انجمن بود.
 4. دکتر زرقانی (رئیس شعبه خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارشی از عملکرد، اقدامات و فعالیتهای انجام شده شعبه ارائه کردند.
 5. دکتر علیزاده (رئیس شعبه گیلان انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارشی از عملکرد، اقدامات و فعالیتهای انجام شده شعبه ارائه کردند.
 6. دکتر کیانی (رئیس شعبه خراسان جنوبی انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارشی از عملکرد، اقدامات و فعالیتهای انجام شده شعبه ارائه کردند.
 7. دکتر زهدی (مسئول کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارشی از عملکرد، اقدامات و فعالیتهای انجام شده کمیته انتشارات ارائه کردند.
 8. خانم شعبانی (مسئول کمیته همایشها و نشستهای انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارشی از عملکرد، اقدامات و فعالیتهای انجام شده کمیته همایشها و نشستها ارائه کردند.
 9. آقای سرهنگ بایرامی (خزانه دار انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارشی از وضعیت مالی انجمن ارائه کردند.
 10. آقای نقیب زاده (بازرس انجمن ژئوپلیتیک ایران) گزارشی از اقدامات انجمن و تطابق مصوبات هیات مدیره با اساس نامه و برنامه راهبردی ارائه کردند.
 11. بررسی تغییرات در اساسنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران به شرح ذیل بررسی و به اتفاق آراء به تصویب رسید.

در پایان آقای دکتر عزیزپور (نماینده کمیسیون انجمنهای علمی بر فرایند اجرای کار نظارت داشته و توضیحاتی را ارائه کردند.

جلسه راس ساعت 17:15 با ذکر صلواتی بر محمد (ص) و آل محمد (ص) به تمام رسید.

موارد مورد نظر جهت تغییر در اساسنامه:

۱. تغییر تعداد کمیته ها از ۵ کمیته ای که در اساسنامه نام برده شده اند به ۸ کمیته که در حال حاضر فعال هستند.

۲. تغییر انواع عضویت:

الف. عضویت دانشجویی شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانش آموختگان کارشناسی رشته های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و سایر گرایش های جغرافیا و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی، مطالعات جهان.

ب. عضویت وابسته: دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری سایر گرایش های جغرافیا و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی. روابط بین الملل. اندیشه سیاسی. جامعه شناسی سیاسی. مطالعات منطقه ای. مطالعات جهان.

ج. عضویت پیوسته:

دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان دکتری رشته های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

۳. در ماده ۶-۱- ذیل عضویت پیوسته، حداقل درجه دکتری در رشته های وابسته (سایر گرایش های جغرافیا و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی، مطالعات منطقه ای و مطالعات جهان) 

۴. در تبصره ۱-۲-۶- کلمه کمیته پذیرش اصلاح شده و بجای آن هیات مدیره انجمن جایگزین شود.

5. تغییر مبلغ حق عضویت ها:

 الف. عضویت دانشجویی:

 500,000 ریال

ب. عضویت وابسته:

1,000,000 ریال

ج. عضویت پیوسته:

برای هیات علمی دانشگاه ها:

3,000,000 ریال

برای بقیه اعضا پیوسته:

1,000,000 ریال

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا