گزارش کارگاه آموزشی تبیین قلمرو مفهومی جغرافیای سیاسی

کارگاه آموزشی تبیین قلمرو مفهومی جغرافیای سیاسی در تاریخ 23/4/89 با حضور دانشجویان و با سخنرانی دکتر مراد کاویانی راد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم برگزار شد. در این کارگاه ضمن تبیین مقولات جغرافیا و سیاست، فضا جوهره جغرافیا و قدرت درونمایه سیاست دانسته شدند.

با توجه به تعریف سیاست و جغرافیا این تعریف از سیاست که مطالعه قدرت وچگونگی توزیع آن است با جستار فضا هماهنگی بیشتر دارد. فضا نمود عینی فرایند دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی زمان در بستر مکان است که قابلیت بازنمائی مناسبات قدرت دارد. قدرت به عنوان محرک و تغییر دهنده از طریق ابزار سرمایه ، رسانه و ایدئولوژی ،خالق این دگرگونی هاست. دارندگان و خواهندگان قدرت برای حفظ وضعیت موجود یا تغییر آن بر اساس علایق و مصالح شان فرآیندهای فضائی یا همان سازکار موثر در توزیع فضائی پدیده ها را معنادهی و جهت دهی می کنند . کنش و واکنش واحد ها برای در اختیار گرفتن ابزار های قدرت تابع قانون مندی هائی است که به الگو های فضائی جهت می دهند هر چند این قانون مندی و الگو کوتاه مدت باشد هدف آن ساماندهی فرآیندها و روندهای فضا ساز است. از آنجا که درون مایه های فضا ذاتاً قدرت¬زا هستند تلاش برای در اختیار گرفتن فرآیندهای فضا ساز غایت قدرت است که جغرافیای سیاسی به مطالعه آن می پردازد. در پایان کارگاه جلسه ی پرسش و پاسخ برگزار شد و حضار به تبادل نظر و دیدگاه پرداختند.

{yoogallery src=[/images/gallery/kargah-ghlamroo] width=[100]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا