28 خرداد 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ژئوپلیتیک علم رقابت نیست

ژئوپلیتیک علم رقابت نیست مراد کاویانی راد، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی پیش از این، متن کوتاهی با عنوان یکسان انگاری یا ناهمسانی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در سایت انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد و نگارنده چرایی یکسانی و همسانی این دو واژه را توضیح دادکه در کلیت خود گواه بر کنش متقابل جغرافیا و

ادامه مطلب »

بررسی وضعیت کنونی ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس

انجمن آمایش سرزمین ایران  برگزار می کند: سخنرانی علمی  دکتر محمدرضا حافظ نیا  استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس   ” بررسی وضعیت کنونی ژئوپلیتیک  منطقه خلیج فارس”   زمان:                   یکشنبه مورخ: 31/03/1394             ساعت:  9 صبح مکان: تهران، خیابان سمیه، نبش پورموسی، مرکز نوآوری شاخص پژوه   شرکت برای عموم آزاد است

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا