3 آذر 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری برگزار شد

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری با تاکید برراهبردهای توسعه شهری، در تاریخ 20و21آبان ماه 94  توسط دانشگاه فردوسی مشهد، شورای اسلامی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و با مشارکت تعدادی از دانشگاهها و مراکز از جمله انجمن ژئوپلیتیک ایران، در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا