19 دی 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جغرافیای سیاسی علمی زایا یا سَترون

جغرافیای سیاسی علمی زایا یا سَترون مراد کاویانی راد، هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی ایستایی و پویایی علوم در ابعاد معرفتی و کاربردی آنها نهفته است. داشتن ما به ازای بیرونی، بنیادی بخش هر علم است که بر بنیاد آن هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی آن علم تعیین می شود. چنانچه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا