20 مهر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن

محمدرضا هیودی… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست)… فرایند تاریخی توسعه جوامع، مبتنی براندیشه ای پویا، و محیط مساعدی بود که مدنیت را بر بستر جغرافیا بوجود می آورد. سنت, ادبیات، فرهنگ قومی و بومی نیز از پایه های شکل گیری این مدنیت بود.هرچه هماهنگی بین عوامل

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا