22 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

همایش های انجمن

برگزاری چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:➖چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان➖ ◽مهمانان?دکتر هادی ویسیدانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور?جایگاه ایران در مناسبات ژئوپلیتیکو ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی خود ?دکتر محسن جان‌پروراستادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد?نقش مدیریت مناطق مرزی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا