8 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار داخلی انجمن

قرارداد همکاری سه جانبه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه و موسسه پژواک خرد معاصر امضا شد.

به منظور گسترش همکاریها در زمینه مطالعات روابط بین الملل، ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی قراردادی سه جانبه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه موسسه پیام امام هادی و موسسه پژواک خرد معاصر امضا شد.                                           عصر چهارشنبه 7 دی ماه 1401 قرارداد همکاری سه جانبه در دفتر انجمن

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

تکرار تاریخی ناتوانی قدرت و سیاست درایران، و انحراف پیاپی در استراتژی های ژئوپلیتیکی

درصورتیکه بخواهیم به استمرار ناکامی های سیاسی و ناتوانی در قدرت توازن دهنده ژئواستراتژیک، به همراه اشتباهات ژئوپلیتیکی درایران اشاره کنیم، حداقل بایستی به یک سده تنش سیاسی بر بستر جغرافیایی با موقعیت راهبردی و پرتلاطم بنگریم. جغرافیایی استراتژیک و با اهمیت که به دلیل تداوم ضعف در قدرت و عدم استقلال سیاسی به عاملی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا