رویدادها

اخبار رویدادها

گزارش برگزاری چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان

در «چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان» مطرح شد؛ ویسی: ایران برای ورود به منطقه‌گرایی و همگرایی‌های منطقه‌ای نیازمند انتخاب راهبرد ژئواکونومیک است/ جان‌پرور: ارتباط ما با همسایگان بر پایه منابع جغرافیایی قدرت نیست و باید براساس این منابع راهبرد همگرایی طراحی کنیم چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان چهارشنبه 24 آذر ۱۴۰۰

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

نشست صمیمی با پژوهشگران جوان

🌐 انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند: 💠 نشست صمیمی با پژوهشگران جوان💠 🎙️سخنران: 🔹➖ سرکار خانم دکتر درّه میرحیدراستاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهرانو عضو مؤسس انجمن ژئوپلیتیک ایران 📝 دبیر نشست:🔹➖ دکتر زهره حیدری بنیمسئول کمیته پیشکسوتان و نخبگان انجمن ژئوپلیتیک ایران زمان:📅 ➖ شنبه

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله نشست های کارگاهی “ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژیوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی (نشست چهارم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار می کند:سلسله نشست های کارگاهی “ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژیوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی نشست چهارم با سخنرانی:دکتر وحید کیانی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند،رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی با عنوان : طالبان و دورنمای

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:➖چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان➖ ◽مهمانان🔸دکتر هادی ویسیدانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور📄جایگاه ایران در مناسبات ژئوپلیتیکو ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی خود 🔸دکتر محسن جان‌پروراستادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد📄نقش مدیریت مناطق مرزی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله نشست های کارگاهی «ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژئوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی» (نشست سوم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار می کند:سلسله نشست های کارگاهی “ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژیوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی نشست سوم با سخنرانی: دکتر احمد بخشیعضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با عنوان : افغانستان: طالبان و امکان سنجی

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان

در «سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان» مطرح شد؛ عباسی: باید ظرفیت‌های تاریخی را در روابط با همسایگان فعال کنیم و پاسخ به خیلی از تهدیدها بازگشت به تاریخ است/ خلیلی: ارتباط عاطفی با همسایگان ضعیف است و باید در مسیر تقویت آن حرکت کنیم سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان از سوی

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام، انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبۀ انجمن ژئوپلیتیک در خراسان رضوی، مرکز پژوهش‌های آسیای مرکزی و هستۀ پژوهشی سیاست خارجی چندهمسایگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کنند: ➖سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان➖ ◽️مهمانان:🔸دکتر جواد عباسیدانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد📄 ایران و همسایگان در چشم‌انداز تاریخی؛فرصت‌ها و تهدیدها 🔸دکتر محسن خلیلیاستاد علوم سیاسی

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

نشست بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی، حقوقی

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار می کند: نشست مجازی: بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی، حقوقی سخنرانان:دکتر وحید کیانی، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبیدکتر احمد بخشی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجندجناب اقای

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع «حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی» (پیش نشست اول)

🌐 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کنند: 💠 نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع « حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی»سخنرانان »💠 🎙️سخنرانان: 🔷➖ دکتر مراد کاویانی راد: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا