مکان ها و مناطق استراتژیک جهان

تألیف: احسان لشگری تفرشی

تاریخ انتشار: پائیز 1391

پیشگفتار

مفهوم شناسی و مصداق یابی مفهوم مکانها و مناطق استراتژیک همواره یکی از مشغولیت ها و دغدغه های فکری اندیشمندان حوزۀ جغرافیای سیاسی ، روابط بین الملل ، علوم سیاسی و … بوده است و آنها همواره کوشیده اند با توجه به شرایط گوناگون ، شاخص ها و مصادیق مختلفی را برای این مفهوم مطرح نمایند. بدیهی است این مفهوم نیز همانند دیگر مفاهیم مطرح در این حوزۀ از ماهیت سیال و پویا برخودار بوده و در طی زمان در نتیجه تحولات تکنولوژیک و تغییر نوع دیدگاه حکومتها و قدرتها نسبت به سرچشمه ها و منابع تولید قدرت و رقابت ، دچار بازساخت و بازتعریف گردیده است. در این راستا بنظر می رسد که بویژه با پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی شاخص های نظری این مفهوم با شاخص ها و مؤلفه های این مفهوم دورۀ های زمانی قبل از آن یکسان نباشد که در سالیان اخیر کمتر به این موضوع پرداخته شده است. همین عامل سبب تولید نوعی اغتشاش نظری در چگونگی به کاربردن این مفهوم در متون گوناگون گردیده است. از این رو ضرورت نوعی پژوهش بنیادین در راستای شناخت شناسی نظری و مصداقی این مفهوم احساس می گردید. برای حصول این هدف ، با بررسی نظریات و تعاریف ارائه شده در مورد این مفهوم ، قابلیت ها و کاستیهای نظریات قبلی در رابطه با این مفهوم استخراج گردیده و در تلفیق با تحولات صورت گرفته در دوران جدید ، شاخص های مفهومی و انتزاعی نوینی برای این مفهوم ارائه گردیده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا