انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی

نشست های انجمن

نشست «تحلیلی بر بحران اوکراین با تاکید بر نقش و جایگاه روسیه در نظام بین الملل کنونی» برگزار شد.

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند نشست تخصصی «تحلیلی بر بحران اوکراین با تاکید بر نقش و جایگاه روسیه در نظام بین الملل کنونی» را برگزار کرد. این برنامه با سخنرانی دکتر مرتضی ابراهیمی (دانشیار و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی)،  دکتر احمد بخشی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا