جغرافیای انتخابات

نشست های انجمن

وبینار تخصصی تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران از دیدگاه جغرافیای انتخابات برگزار شد.

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی جغرافیا کشور و انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری انجمن‌های علمی جغرافیا دانشگاه‌های خوارزمی، محقق اردبیلی، شیراز، شهید بهشتی، زنجان، مازندران، شهید باهنر کرمان، یزد، زابل، بیرجند، گلستان و پیام نور ارومیه وبینار تخصصی «تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران از دیدگاه جغرافیای انتخابات» را به صورت مجازی در روز جمعه 24 اردیبهشت

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

وبینار تخصصی تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران از دیدگاه جغرافیای انتخابات

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی جغرافیا کشور و انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری انجمن‌های علمی جغرافیا دانشگاه‌های خوارزمی، محقق اردبیلی، شیراز، شهید بهشتی، زنجان، مازندران، شهید باهنر کرمان، یزد، زابل، بیرجند، گلستان و پیام نور ارومیه برگزار می‌کنند: وبینار تخصصی *تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران از دیدگاه جغرافیای انتخابات* سخنران: *دکتر مراد کاویانی راد* (دانشیار گروه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا