درگیر شدن ژئوپلیتیک با اقتصاد شبکه

رسانه ژئوپلیتیک

درگیر شدن ژئوپلیتیک با اقتصاد شبکه

امنیتی‌سازی زنجیره‌های ارزش و تجارت جهانی با چالش‌های میان کشورها در قرن بیست‌ویکم براساس «امر سیاسی» شکل می‌گیرد. امر سیاسی در چارچوب اندیشه‌های کارل اشمیت، نظریه‌پرداز سیاسی، به‌صورت «دوست و دشمن» ظاهر می‌شود. بنابراین در یک سیستم اقتصاد جهانی، وقتی مراکز اصلی انباشت سرمایه که اساساً مناطق جغرافیایی خاصی در درون کشورها هستند، و به‌وسیله

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا